Testamente


Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur dina ägodelar ska fördelas till dina efterlevande – medan du fortfarande är i livet. Därför kallar man ofta ett testamente för en sista önskan. I ett testamente kan man välja att fördela sin kvarlåtenskap till utvalda familjemedlemmar eller till ett välgörande ändamål.

testamente särkullbarn dödsfall enskild egendom

Bra att veta om testamente

Skriv alltid testamente med en jurist.

Den dagen ditt testamente träder i kraft kommer du inte längre att vara kvar – därför är det extra viktigt att det verkligen blir som du har tänkt dig.

Berätta för dina arvtagare hur du vill göra.

Genom att informera dina barn eller arvtagare om hur du vill fördela ditt arv, kommer alla att vara förberedda när dagen väl kommer.

Se över vem som äger vad.

Om du är gift kan det vara klokt att även skriva ett äktenskapsförord, där ni bestämmer vem som äger vad i äktenskapet. Äktenskapsförordet kan nämligen påverka vilka tillgångar som du får testamentera bort.

Se till att dina vittnen uppfyller kraven.

Kolla upp vilka lagkrav som gäller för vittnen för testamenten – om vittnena inte uppfyller kraven finns det en risk att ditt testamente ogiltigförklaras.

Håll ditt testamente uppdaterat.

Det är vanligt att man skriver flera testamenten i sitt liv. Livet och relationer förändras och ett testamente är i mångt och mycket en färskvara.

Förstör ditt gamla testamente om du skriver ett nytt.

Se dock till att förstöra det gamla testamentet om du skulle skriva ett nytt. Annars kan det uppstå förvirring kring vilket testamente det är som gäller.

Utan arvingar går allt till Allmänna arvsfonden.

Finns det inget testamente, ingen maka och inga närmare släktingar än kusiner, går den avlidnes egendom till Allmänna arvsfonden.

Frågor och svar om testamente

Vad är ett testamente Pil

Laglott och arvslott Pil

Delgivning av testamente Pil

Klandra testamente Pil

Skriva testamente själv Pil

Testamente och barn Pil

Fri förfoganderätt och full äganderätt Pil

Inbördes testamente Pil

Testamente utomlands Pil

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt avtal som fastställer hur arvet efter en person ska fördelas efter hans eller hennes död. Ett testamente måste vara skriftligt, signerat och bevittnat.

Detta innebär att det inte går att signera ett testamente elektroniskt. Signeringar med BankId eller andra elektroniska signeringstjänster är därför ogiltiga. Ett testamente måste nämligen bevittnas och signeras fysiskt för att bli giltigt.

Ska ett testamente registreras?

Nej, i dagsläget finns det inte något myndighetsregister där man registrerar sitt testamente. Det är med andra ord testatorns ansvar att förvara sitt testamente på ett säkert ställe – där det inte riskerar att försvinna eller förstöras. Eftersom ditt testamente måste vara en originalhandling rekommenderar vi att du förvarar ditt testamente på en säker plats.

Ska ett testamente registreras?

Hur bör man förvara ett testamente?

Lagen säger ingenting om hur ditt testamente ska förvaras. Det är helt enkelt upp till dig att välja en lämplig förvaringsplats för ditt testamente. Vår rekommendation är såklart att förvara testamentet på ett säkert ställe. Ett säkert ställe kan vara ett bankfack eller brandsäkert skåp, där det inte riskerar att förstöras eller försvinna. Det finns även tjänster för testamentesförvaring som kostar en slant.

Signat Tips! Glöm inte att berätta för dina arvtagare att du har skrivit ett testamente. Det är även en god idé att berätta exakt var ditt testamente förvaras, så att dina anhöriga hittar testamentet den dagen det behövs.

Hur bör man förvara ett testamente?

Laglott och arvslott

Begreppen laglott och arvslott är vanligt förekommande när man pratar om testamenten. Laglott och arvslott betyder inte samma sak, även om begreppen kan verka snarlika.

Såhär fungerar laglott

laglott så fungerar det diagram särkullbarn

Laglott kallas den andel av arvslotten som en bröstarvinge (barn, barnbarn, och så vidare) har laglig rätt till. Laglotten är hälften av den arvslott som tillfaller en bröstarvinge. En laglott kan inte testamenteras bort och det går därför inte att göra sina bröstarvingar helt arvlösa.

Vad betyder arvslott?

Tillgångarna som en avliden person lämnar efter sig delas enligt huvudregeln upp i lika stora andelar mellan arvtagarna. Dessa andelar kallas för arvslotter. Arvslott betyder alltså den andel av arvet som en arvtagare får. Arvslotterna kan ändras med hjälp av ett testamente.

Vad betyder arvslott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Arvslott kallas den del av arvet som tillfaller en arvinge. Storleken på arvslotten kan därför variera i storlek, beroende på hur många arvingar den avlidne har. Arvslotten får dock aldrig vara mindre än laglotten. När någon med bröstarvingar går bort, har bröstarvingarna laglig rätt till hälften av egendomen, denna hälft är bröstarvingarnas laglott. Laglottens syfte är att se till att bröstarvingar inte lämnas arvslösa. En bröstarvinge har därför alltid rätt att kräva sin laglott – även om bröstarvingen har lämnats arvslös i testamentet. Om den avlidne har barn eller bröstarvingar, kan han eller hon bara testamentera bort hälften av sin egendom efter eget önskemål.

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Hur fungerar arvsordningen?

Det finns tre olika arvsklasser – den första arvsklassen, den andra arvsklassen och den tredje arvsklassen. Som namnen avslöjar, ärver till att börja med den första arvsklassen och sedan sist den tredje arvsklassen.

Om den avlidne har skrivit ett testamente går det – till en viss del – att bortse från arvsordningen.

Signat Arvsordningen

Hur fungerar arvsordningen?

Delgivning av testamente

När en person avlider ska den avlidnes testamente delges till arvingarna. Om arvingen redan har godkänt testamentet på förhand behöver han/hon inte delges testamentet.

Annars ska i regel alla arvingarna delges testamentet eller en bestyrkt kopia. En bestyrkt kopia är en fotokopia av originalet, där det står att kopian överensstämmer med originalet. Fotokopian ska även vara underskriven av personen som bestyrker kopian.

Signat Tänk på att! När arvingen har tagit del av testamentet börjar en tidsfrist på 6 månader att löpa. Inom dessa 6 månader måste arvingen klandra testamentet, om arvingen inte tycker att testamentet ska gälla.

Vem ansvarar för att ett testamente delges?

Det finns ingen som är personligt ansvarig för att se till att testamentet delges, enligt lagtexten. Istället är det dödsboet som ansvarar för att utreda om det finns något testamente efter den avlidne.

I praktiken betyder det att dödsbodelägarna är ansvariga för att se till att alla arvingar och testamentstagare blir delgivna testamentet.

Vem ansvarar för att ett testamente delges?

Klandra testamente

Att klandra ett testamente innebär att vissa delar, eller hela testamentet, ska ogiltigförklaras. För att ett testamente ska kunna klandras måste testamentet anses vara ogiltigt på något sätt.

Har du bevisning eller annan information som talar för att upprättandet av ett testamente har gått till på ett felaktigt sätt, ska du klandra testamentet. Du kan klandra testamentet som helhet, eller endast vissa specifika delar. Detta ska ske inom sex månader från att du har blivit delgiven testamentet.

Anledningar till att klandra ett testamente

  Testatorn var inte behörig att upprätta ett testamente.
  Testatorn var inte vid sin sinnens fulla bruk vid upprättandet av testamentet.
  Testamentet uppfyller inte de lagliga formkraven.
  Testatorn har blivit pressad eller förledd att upprätta testamentet.

Hur klandrar man ett testamente?

Om du ska klandra ett testamente vänder du dig till den tingsrätt där den avlidne hade sin folkbokföringsadress (här kan du hitta de olika tingsrätterna).

Beskriv utförligt på vilka grunder du anser att testamentet ska ogiltigförklaras. Domstolen kommer sedan att pröva din klandertalan – antingen kan de förklara testamentet (eller delar av testamentet) som ogiltigt, eller så kan de anse att dina argument är otillräckliga. Då kommer testamentet att fortsätta att gälla.

Hur klandrar man ett testamente?

När ska man klandra man ett testamente?

Från att en arvinge har blivit delgiven testamentet har hon/han sex månader på sig att väcka klandertalan. Görs en klandertalan efter denna tidsfrist kommer den ej att gälla.

När ska man klandra man ett testamente?

Vilka har rätt att klandra ett testamente?

Det är bara arvingar till testatorn som kan klandra testamentet. En arvinge är en person som laglig rätt till arv.

Arvingar som har rätt att klandra ett testamente

  En efterlevande maka eller make, till den bortgångne.
  En legal arvinge (enligt arvsordningen, läs mer här.)
  Allmänna arvsfonden, om det inte finns några arvingar.

Vilka har rätt att klandra ett testamente?

Skriva testamente själv

Om man ska skriva sitt testamente själv måste man ha koll på vilka formkrav som ett testamente måste uppfylla. Uppfylls inte alla formkrav, finns risken att testamentet ogiltigförklaras längre fram.

Formkrav på testamente

  Testamentet måste vara skriftligt.
  Testamentet måste vara signerat av testatorn och två vittnen.
  Vittnena måste uppfylla kraven på testamentesvittnen (läs mer här).
  Vittnena ska helst anteckna sina yrken, ort och datum, samt kontaktuppgifter.
  Testamentet behöver inte registreras och kan förvaras på valfri plats.

Signat

Tänk på att! När ditt testamente träder i kraft kommer du inte längre att vara kvar. Ett testamente är en försäkran om att det verkligen blir som du har tänkt dig. Gör grundliga efterforskningar om du ska skriva ditt testamente själv.

Kan man skriva testamente själv?

Det beror helt på vilka juridiska förkunskaper du har och hur din juridiska situation ser ut. Vi rekommenderar såklart alltid att man ska skriva sitt testamente med hjälp av en jurist.

Alternativt – be en jurist eller någon bekant (som har juridiska kunskaper) att granska ditt testamente och garantera att det är juridiskt korrekt. Att ta juridisk hjälp när man skriver sitt testamente är väl investerad tid och pengar, för att garantera att din sista önskan uppfylls.

Kan man skriva testamente själv?

Vem får bevittna ett testamente?

En viktig del i ett testamente är själva bevittningen. Vittnenas huvudsakliga uppgift är att bevittna namnteckningen, och därmed bekräfta att testatorn är i stånd att underteckna sitt testamente.

Om bevittningen inte uppfyller formkraven kan det tyvärr resultera i att testamentet ogiltigförklaras. Det finns en hel del begränsningar kring vem som kan vara vittne – för att bevittningen av ett testamente ska godkännas måste dina vittnen uppfylla dessa kriterier:

Vittnet får inte

Vara omnämnd i testamentet – han/hon ska med andra ord inte ärva dig.
Vara närstående till någon som ska ärva dig.
Vara gift, sambo eller släkt med dig. Med släkt menas: barn, barnbarn, föräldrar, syskon, styvföräldrar, styvbarn, svärföräldrar, svärdöttrar och svärsöner osv.
Vara under 15 år.
Vara din god man, förvaltare eller förmyndare.

Vittnet måste

Vara införstådd i att det är en signering av ett testamente ska bevittnas.
Vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk störning, vid själva bevittningen.
Vara närvarande tillsammans med det andra vittnet. Signeringen av testamentet måste bevittnas av båda vittnena samtidigt.

Vem får bevittna ett testamente?

Finns det en mall för testamente?

Det finns flera juridiska mallar att ladda ner för testamenten på internet. Att ladda ner en testamente-mall är oftast billigare men kan bli dyrare i längden. Ett testamente är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande – i värsta fall kan dokumentet misstolkas eller även ogiltigförklaras, om det inte uppfyller formkraven.

Därför rekommenderar vi, som de flesta andra jurister, att aldrig använda sig av gratismallar.

Finns det en mall för testamente?

Testamente och barn

Vi får ofta juridiska frågor rörande testamenten och barn. Det är alltid en god idé att kolla upp vilka arvsregler som gäller för just din familjekonstellation.

Kan mina barn ärva mina skulder?

Nej, barn ärver inte sina föräldrars skulder. Arvingar är aldrig att skyldiga att betala för den avlidnes skulder – vilket är något som många skuldsatta oroar sig för.

Den avlidnes skulder ska betalas med dödsboets tillgångar. Om skulderna är större än tillgångarna, kan det dock bli så att barnen inte ärver någonting.

Kan mina barn ärva mina skulder?

Går det att göra sina barn arvslösa?

Nej, inte genom ett testamente. Enligt svensk lag har bröstarvingar (dina barn, och sedan ditt barns barn om ditt barn inte längre är i livet) alltid rätt till hälften av ditt arv. Det innebär att du kan testamentera bort 50% av dina tillgångar, resten ska dina bröstarvingar dela på enligt Ärvdabalken. Det är detta som kallas för laglott.

Däremot kan man i sitt testamente be sina barn att avstå från sin laglott, men det går inte att testamentera bort den i ett testamente. Om du ändå väljer att testamentera bort ditt barn/dina barns laglott, har de sex månader på sig att klandra testamentet.

Går det att göra sina barn arvslösa?

Vad innebär särkullbarn?

Särkullbarn kallas barn från tidigare relationer än den nuvarande. Vid ett dödsfall kan man säga att det är änklingens bonusbarn.
Det är inte ovanligt att vilja skriva ett testamente när det finns barn från tidigare förhållanden med i bilden, eftersom detta kan göra arvsfördelningen komplicerad.

Samma villkor gäller inte för särkullbarn och gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få sin arvslott direkt när deras förälder avlider, även om det finns en kvarlevande make. Detta gäller inte för makarnas gemensamma barn, där måste båda föräldrarna gå bort för att de ska få sitt arv.Ett särkullbarn kan dock låta sitt arv vänta, till förmån för den efterlevande makan.

Låter detta krångligt? Läs mer om särkullbarn här.

Vad innebär särkullbarn?

Vad händer om mina barn är omyndiga när jag går bort?

Om ena föräldern dör blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare. Den efterlevande föräldern kan därför använda arvet på sådant sätt som föräldern anser är bäst för barnet. Exempelvis investera arvet eller använda det för att betala barnets kläder och nöjen.

I realiteten kan det leda till att den efterlevande föräldern använder arvet på ett sätt som den avlidna föräldern inte hade önskat. Den efterlevande föräldern tar alltså inte över arvet rent juridiskt, men föräldern kommer att kunna ha kontroll över arvet eftersom föräldern är barnets förmyndare. Detta kallas för fri förvaltning.

Är arvet du lämnar efter dig över 8 prisbasbelopp så kommer överförmyndarförvaltningen kontrollera hur den efterlevande föräldern förvaltar arvet. Detta kallas för kontrollerad förvaltning och innebär att den efterlevande föräldern måste lämna in årliga redovisningar till överförmyndarförvaltningen.

Detta kan du dock påverka med hjälp av ditt testamente på två sätt. Det ena är att utse en särskild förvaltare (se nedan för mer information om särskild förvaltare) och det andra är att villkora vad ditt arv får användas till.

Vad händer om mina barn är omyndiga när jag går bort?

Vad är en särskild förvaltare?

I ditt testamente kan du utse en person som ska förvalta ditt arv tills dess att dina arvtagare har blivit myndiga eller fyller en viss ålder. En sådan person kallas för särskild förvaltare. Den särskilda förvaltarens ansvar är att se till att arvet skyddas, tills dess att det lämnas över till arvtagaren.

Du kan utse en särskild förvaltare till alla dina arvtagare, även om de inte är dina barn. I praktiken innebär det att en annan person kommer att ta hand om arvet tills arvtagaren har blivit tillräckligt gammal. Har du ingen person i din närhet som du vill ska vara särskild förvaltare, kan du utse överförmyndarförvaltningen i din kommun som då får förvalta arvet.

Vad är en särskild förvaltare?

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Man kan ärva egendom med antingen fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt och full äganderätt handlar förenklat om hur arvtagaren får använda den ärvda egendomen.

  Fri förfoganderätt

Fri förfoganderätt – innebär att du kan använda – det vill säga förfoga – egendomen i stort sett som du vill. Du kan använda eller sälja egendomen, men du får däremot inte testamentera bort den. Du har inte heller rätt att skänka bort egendomen eller orsaka en väsentlig minskning av egendomens värde.

  Full äganderätt

Full äganderätt – innebär att du äger egendomen fullt ut. Du har med andra ord rätt att göra vad du vill med den – du kan testamentera eller skänka bort den efter eget tycke.

När spelar fri förfoganderätt och full äganderätt roll?

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt spelar störst roll när två personer är gifta eller sambos och har särkullbarn.

Om de är gifta ska en bodelning ske när ena maken avlider. Förenklat sagt delas all deras egendom (som inte är uttryckligen enskild egendom) jämnt mellan den kvarlevande maken och dödsboet.

Ett särkullbarn har rätt att få den avlidne förälderns del på en gång. Vilket motsvarar hela förälderns del eller som minst 50 procent, om detta är bestämt i ett testamente. Särkullbarnet kan också välja att avstå sin del och istället få den när den kvarvarande maken avlider. Den kvarvarande maken har då fri förfoganderätt över egendomen som den avlidna maken lämnar efter sig – om särkullbarnet väljer att vänta på att få sin del. Först när den kvarvarande maken avlider, får i sånt fall särkullbarnet sin del efter sin biologiska förälder.

När spelar fri förfoganderätt och full äganderätt roll?

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente, oftast mellan två makar, sambos eller vänner. Det går även att skriva ett inbördes testamente mellan fler än två personer.

Signat

Tips! Ett inbördes testamente är ett bra sätt för exempelvis sambos att se till att den efterlevande ska få ärva efter den avlidna, då en sambo i regel inte har någon arvsrätt.

I ett inbördes testamente kommer parterna överens om att någon avlider, ska den andra ärva den avlidnes egendom. Det kan röra sig om allt den avlidne äger eller bara exempelvis andelarna i en bostadsrätt. Det är också vanligt att bestämma vad som ska hända med egendomen när alla parter har avlidit. Arvet i ett inbördes testamente fördelas då två steg, först ärver den efterlevande det som den avlidne lämnar efter sig, sedan ärver exempelvis barnen allt när båda har avlidit.

  Bra att veta när du skriver ett inbördes testamente

  Ni kan bestämma vad som ska hända med egendomen som den andra personen har ärvt, när ingen av er längre är i livet. Detta kallas för efterarv.

  Om du väljer att någon annan ska få ditt efterarv, kommer din partner att ärva dig med fri förfoganderätt. Om du däremot låter din partner bestämma över ditt efterarv, kommer hen att ärva dig med full äganderätt.

  Har ni särkullbarn kan ni välja att upprätta ett inbördes testamente där den kvarvarande partnern ärver med full äganderätt. Särkullbarnet har fortfarande rätt till sin laglott, men det gör att arvet blir mindre.

  I ett inbördes testamente är det vanligt att man ber särkullbarn att vänta med att kräva ut sin laglott. En sådan önskan är inte tvingande.

  Skriver ni ett inbördes testamente och en av er går bort, finns däremot inget som hindrar att den efterlevande parten återkallar eller ändrar sin del av testamentet.

  I ett inbördes testamente kan man tyvärr inte komma överens om att en återkallelse eller förändring av testamentet inte får göras.

Testamente utomlands

Många utlandssvenskar tror att det är medborgarskapet som avgör vilken lag som tillämpas på ens arv när man går bort. Det är tyvärr inte så det ligger till. Inom EU finns Arvsförordningen som gäller för alla länder anslutna till EU.
Enligt Arvsförordningen är det bosättningslandets (det land du bor i) regler som ska gälla när du går bort – om du inte har bestämt annat genom testamente.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, behöver jag ett svenskt testamente?

Det beror på. För en utlandssvensk boende i exempelvis Spanien eller Portugal kan detta ha en stor inverkan på vad som händer med ens arv, eftersom arvsreglerna där är annorlunda än i Sverige. Med ett testamente kan en utlandssvensk däremot bestämma att det antingen är bosättningslandets lagar som ska gälla, eller svensk lag. En Svensk med dubbla medborgarskap som bor inom EU kan välja något av medborgarländernas lag, även om ena medborgarskapet är ett land utanför EU.

Bor man som svensk utanför EU så är det olika regler för varje land. Huvudregeln i många länder är dock att medborgarlandets lagar ska användas om testamentet uppfyller lagkraven i bosättningslandet. Det är därför viktigt att kolla vad som gäller i sitt bosättningsland om det ligger utanför EU.

Samma sak gäller om man som svensk är bosatt i Danmark eller Irland. Dessa länder tillämpar inte EU:s arvsregler, det innebär att ditt lagval i testamentet kan ignoreras om du är bosatt i något av dessa länder. Din arvtagare kan därför besluta att Danska eller Irländska lagar ska tillämpas istället för svensk lag, om du är bosatt i något av dessa länder när du går bort.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, behöver jag ett svenskt testamente?

Kan utländska medborgare skriva ett svenskt testamente?

Ja, är du utländsk medborgare men är bosatt här i Sverige kan du skriva ett svenskt testamente. Det innebär att du kan bestämma att svensk lag ska gälla för ditt arv. Det spelar ingen roll om du är medborgare i ett land utanför EU, så länge du är bosatt i Sverige.

Kan utländska medborgare skriva ett svenskt testamente?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister.
Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett mail!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview