Bodelningsavtal


bodelning flytta isär skilsmässa sambo

Ett bodelningsavtal skriver man när en relation har tagit slut och de gemensamma ägodelarna ska delas upp. Bodelningsavtalet visar nämligen hur ägodelarna har fördelats, men fungerar också som ett kvitto på att bodelningen är klar. Med ett bodelningsavtal kan du känna dig trygg när du går vidare med ditt liv.

Tips när du ska skriva ett bodelningsavtal


•  Ni ska ha varsitt exemplar.

Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas i två likalydande exemplar – ett varsitt till de berörda personerna.

•  Signeringen är bindande.

Så fort bodelningsavtalet är undertecknat av båda parter är det juridiskt bindande.

•  Man måste skriva bodelningsavtal vid skilsmässa.

Enligt lagen ska ett bodelningsavtal alltid upprättas i samband med en skilsmässa. Det finns dock ingen rättslig påföljd om ett bodelningsavtal inte upprättas.

•  Skriv bodelningsavtalet så snart som möjligt.

Ifall inget bodelningsavtal upprättas har en föredetta make eller maka rätt att be om bodelning – flera år efter skilsmässan. Därför rekommenderar vi alltid att skriva ett bodelningsavtal så nära inpå skilsmässan som möjligt.

•  Bodelningsavtalet är ett slutkvitto. 

När ni väl har upprättat ett bodelningsavtal, kan ingen av er kräva tillbaka ägodelar eller tillgångar i framtiden. Ett signerat bodelningsavtal är gällande.

•  Makar har ingen tidsfrist.

Före detta makar har ingen tidsfrist för att begära bodelning. Däremot måste det finnas en skälig anledning till att begäran om bodelning kommer flera år efter skilsmässan.

•  Andra regler för sambos.

Efter att en samborelation har avslutats har sambos bara ett år på sig att begära bodelning.

•  Ta hjälp av jurist.

Det är inte alltid lätt att skriva ett bodelningsavtal. Därför är rekommendationen att alltid ta hjälp av en jurist, för att vara säker på att avtalet är korrekt.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv bodelningsavtal

online

1399 kr

Skriv bodelningsavtal

via telefon

1399 kr

Frågor och svar om bodelningsavtal


Skriv bodelningsavtal

online


1399 kr

Skriv bodelningsavtal

via telefon


1399 kr

Vad är en bodelning?

En bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambos flyttar isär, under ett pågående äktenskap eller när ena partnern går bort. Enkelt förklarat innebär en bodelning att man delar upp den gemensamma egendomen. 

Med gemensam egendom menar man de saker som har ingått i det gemensamma boet. Här skiljer det sig lite mellan sambos och makar. När två sambos separerar handlar det enbart om samboegendom – det vill säga bostad och bohag. När två makar separerar rör det sig om deras giftorättsgods – allt från sparkapital, landställe, företag, bostad och så vidare.

Här kan du läsa mer om samboegendom och giftorättsgods.


Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är ett avtal som redogör för hur de olika tillgångarna har delats upp. Man kan säga att bodelningsavtalet fungerar som ett kvitto på att bodelningen har skett.

Efter att man har skrivit ett bodelningsavtal kan inte ena partnern senare ansöka om bodelning hos tingsrätten. Eftersom en bodelning bevisligen redan har skett. Bodelningsavtal är därför extra viktigt vid skilsmässa, eftersom högsta domstolen har slagit fast att en ansökan inte är tidsbegränsad.


Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Trots att det finns flera olika tillfällen i livet då man behöver skriva ett bodelningsavtal, står det väldigt lite i lagtexten om detta. Om det rör sig om en skilsmässa eller när en av makarna går bort, regleras det i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Där står det att ett bodelningsavtal ska vara:

1. Skriftligt
2. Undertecknat av båda ex-makarna, eller av den efterlevande maken och arvtagarna till den avlidne maken.

Även om det är ganska enkla formkrav finns det inga generella blanketter för ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal kan se ut på flera olika sätt – det viktigaste är att bodelningsavtalet är tydligt formulerat. Av vår erfarenhet finns det alltid en risk att vagt formulerade bodelningsavtal kan leda till konflikter längre fram. Rekommendationen är därför att alltid skriva ett bodelningsavtal med hjälp av en jurist.


Vad betyder bouppteckning?

En bouppteckning kan göras både när någon har gått bort eller efter en skilsmässa. Oavsett anledning till bouppteckningen, är syftet att klargöra vilka tillgångar och skulder som finns. 

Syftet är att klargöra vilken egendom som ska delas upp – antingen mellan makarna, eller mellan ena maken och dödsboet. I en bouppteckning ska även de personer (som är med och delar på tillgångarna) tas upp. 

Om det är en bouppteckning på grund av dödsfall, ska bouppteckningen göras av dödsboet tillsammans med efterlevande make. Görs bouppteckningen istället efter en skilsmässa, ska ex-makarna göra den tillsammans. Vid båda tillfällena ska båda makarnas tillgångar och skulder redovisas.


Hur gör man en bodelning under ett pågående äktenskap?

Makar kan göra en bodelning, trots att de fortfarande är gifta. En sådan bodelning kallas för bodelning inom äktenskapet.

Man kan göra en bodelning inom äktenskapet om makarna exempelvis vill klargöra vem som äger vad. Ett bodelningsavtal kan även i vissa fall skydda ena makens tillgångar, om den andra maken inte skulle kunna betala sina skulder. 

För att kunna göra en bodelning inom äktenskapet måste makarna först göra en anmälan hos Skatteverket. Båda makarna måste vara överens om att de vill göra en bodelning. En make eller maka kan inte själv kräva det. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag anmälan gjordes hos Skatteverket. Makarna ska då räkna ihop sina tillgångar och skulder, samt redovisa andra uppgifter som vara av betydelse.

I det här läget kan makarna välja vilken gemensam tillgång (giftorättsgods) som ska tillhöra vardera maken. Slutligen ska makarna tillsammans dokumentera bouppteckningen. I samband med detta ska makarna upprätta ett bodelningsavtal, där det framgår att en bodelning har skett och vem som äger vad av egendomen. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett bodelningsavtal inte omvandlar giftorättsgods till enskild egendom – detta kan endast ett äktenskapsförord ändra på. Om makarna separerar i framtiden kommer giftorättsgodset att delas lika mellan dem, i den nya bodelningen.

Tips! Om det enbart rör sig om en specifik tillgång, kan det vara enklare att skriva ett gåvobrev mellan makar istället för bodelningsavtal. Samma sak gäller för gåvobrevet som med bodelningsavtalet – kom ihåg äktenskapsförordet, om tillgången ska vara enskild egendom även vid en skilsmässa.


Hur gör man en bodelning vid en skilsmässa?

När ett äktenskap tar slut ska det ske en bodelning – om någon av makarna kräver att ta över bostad eller bohag från den andra maken. Ingen bodelning behöver däremot ske om makarnas egendom är registrerad som enskild egendom. Det förutsätter då att det inte finns något gemensamt giftorättsgods. 

Bodelningen ska göras efter egendomsförhållandena den dagen då talan om skilsmässa väcktes. Tillgång och skulder som vardera make har vid denna tidpunkt ska räknas ihop och sedan fördelas mellan makarna. Varje make är enligt lag skyldig att redovisa sin egendom, samt andra uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Detta ska sedan dokumenteras i en bouppteckning. Skulle någon make vägra detta, kan domstolen utse en bodelningsförrättare.

Själva bodelningen sker sedan antingen när äktenskapet formellt är upplöst, eller direkt när ena maken begär bodelning under tiden skilsmässan pågår. Makarna ska tillsammans göra bodelningen och dokumentera vem som har fått vad.
Detta dokument är vad som kallas bodelningsavtal.


Hur gör man en bodelning när någon dör i ett äktenskap?

Något som många inte tänker på är att faktiskt alla äktenskap tar slut – antingen genom skilsmässa eller dödsfall. När ena maken går bort upplöses nämligen äktenskapet. Enligt huvudregeln ska det alltid ske en bodelning när en maka går bort.

Det finns dock två tillfällen då ingen bodelning ska ske. Det ena tillfället är när det bara finns gemensamma barn och den avlidne inte har något testamente. Då äger den kvarvarande maken allt. Det andra tillfället är om makarna endast har enskild egendom och den kvarvarande maken inte begär att få ta över bostad eller bohag från dödsboet. 

Om det däremot sker en bodelning, ska den vara mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar. Först ska egendomen som varje make har vid dödsdagen räknas ihop. Sedan ska detta ska dokumenteras i en bouppteckning, som ligger till grund för bodelningen. 

Själva bodelningen kan sedan dokumenteras med hjälp av ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet visar vem som har fått vad och att bodelningen faktiskt har blivit klar.


Hur gör man en bodelning när två sambos separerar?

Båda samborna kan begära bodelning när samboförhållandet upphör. Kravet på bodelning måste däremot komma inom 1 år efter att samborna separerade. Här skiljer det sig lite mellan samboförhållanden och äktenskap, då en bodelning mellan sambos bara sker på begäran. 

Tips! Kom ihåg tidsfristen. Det går inte att göra en bodelning om ett år har passerat sedan uppbrottet.

Om det däremot finns ett samboavtal, ska det inte ske någon bodelning. Behöver ni skriva ett samboavtal ni göra det här

I en bodelning utgår man alltid från de egendomsförhållandena som rådde den dagen då samboförhållandet upphörde. Varje sambo är skyldig att redovisa sin samboegendom, vilket även innefattar bostaden. Skulle en sambo vägra detta, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som då ser till att redovisningen blir genomförd.  

Varje sambo får dra av sina skulder kopplade till samboegendomen, exempelvis bostadslån på sambobostaden. Har ena sambon skulder som inte är kopplade till samboegendomen, får dessa endast dras av om sambon inte har någon annan egen egendom som kan täcka skulderna. Det går dock aldrig att dra av skulder till ett högre värde än vad ens egna samboegendom är värd. 

Det som finns kvar av samboegendomen efter att skulderna är avdragna ska delas lika mellan samborna. Denna bodelning ska sedan dokumenteras med hjälp av ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar då som ett bevis på hur samboegendomen har fördelats, samt att själva fördelningen har skett. 


Hur gör man en bodelning när en sambo dör?

Om ena sambon går bort, är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Begäran om bodelning måste ske senast vid bouppteckningen. Detta innebär att begäran måste ske inom 90 dagar – eftersom det är tidsfristen för att genomföra en bouppteckning vid dödsfall. 

Bodelningen kommer då ske mellan dödsboet och den efterlevande sambon. Där ska båda parter redovisa sin samboegendom, räkna av skulderna och sedan dela lika på det som finns kvar. Bodelningsavtalet upprättas i sånt fall mellan den efterlevande sambon och dödsboet.

Obs! Den efterlevande sambon har rätt att få minst 2 prisbasbelopp av det som finns kvar av samboegendomen, efter att skulderna har räknats av. Denna regel kallas lilla basbeloppsregeln och innebär att den efterlevande sambon har rätt till samboegendom värd 94.600 SEK år 2020 och 95.200 SEK år 2021.


Ska ett bodelningsavtal registreras?

Nej, det finns inga krav på att ett bodelningsavtal ska registreras. 
Makar kan däremot registrera bodelningsavtalet hos tingsrätten. Något vi starkt rekommenderar – eftersom det kan skydda ena maken, om den andra maken skulle gå i konkurs.
En borgenär kan nämligen kräva återvinning från den skuldfria maken om den skuldsatta maken avsiktligt har gjort sig fattigare genom bodelningsavtalet. Om bodelningsavtalet är registrerat påverkas beräkningen av den tid då borgenären kan kräva egendom som ena maken har fått genom bodelningen.

Obs! Här är det dock viktigt att särskilja på bodelning och bodelningsavtal. När man vill göra en bodelning inom äktenskapet måste man registrera bodelningen hos Skatteverket. Dock inte själva bodelningsavtalet.


Ska ett bodelningsavtal bevittnas?

Nej, ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas. Det kan däremot kännas tryggt för berörda parter att avtalet bevittnas av en utomstående. Vi brukar oftast rekommendera att ni låter avtalet bevittnas, för att undvika eventuella tvister längre fram. Detta är dock endast en rekommendation och inget krav för att bodelningsavtalet ska vara giltigt.


Finns det en mall för bodelningsavtal?

Att köpa eller ladda ner en gratis mall för bodelningsavtal kan vara billigare i det korta perspektivet, men det kan bli mycket dyrare i längden. Eftersom varje bodelning är unik rekommenderar vi inte att använda sig av en standardiserad mall. Skriv alltid ditt bodelningsavtal med en jurist för att vara säker på att det är juridiskt korrekt. Vi hjälper gärna till både med rådgivning och avtal, via telefon eller online. 


Skriv bodelningsavtal

online


1399 kr

Skriv bodelningsavtal

via telefon


1399 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview