Bodelningsavtal


Ett bodelningsavtal skriver man när en relation har tagit slut och de gemensamma ägodelarna ska delas upp. Bodelningsavtalet visar nämligen hur ägodelarna har fördelats, men fungerar också som ett kvitto på att bodelningen är klar. Med ett bodelningsavtal kan du känna dig trygg när du går vidare med ditt liv.

bodelning flytta isär dödsfall skilsmässa sambo

Bra att veta om bodelningsavtal

Ni ska ha varsitt exemplar.

Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas i två likalydande exemplar – ett varsitt till de berörda personerna.

Signeringen är bindande.

Så fort bodelningsavtalet är undertecknat av båda parter är det juridiskt bindande.

Man måste skriva bodelningsavtal vid skilsmässa.

Enligt lag ska ett bodelningsavtal alltid upprättas i samband med en skilsmässa. Det finns dock ingen rättslig påföljd om ett bodelningsavtal inte upprättas.

Bodelningsavtalet är ett slutkvitto.

När ni väl har upprättat ett bodelningsavtal, kan ingen av er kräva tillbaka ägodelar eller tillgångar i framtiden. Ett signerat bodelningsavtal är gällande.

Skriv bodelningsavtalet så snart som möjligt.

Om inget bodelningsavtal upprättas har en föredetta make eller maka rätt att be om bodelning – flera år efter skilsmässan. Skriv därför bodelningsavtalet direkt.

Makar har ingen tidsfrist.

Före detta makar har ingen tidsfrist för att begära bodelning. Däremot måste det finnas en skälig anledning till att begäran om bodelning kommer flera år efter skilsmässan.

Andra regler för sambos.

Efter att en samborelation har avslutats har sambos bara ett år på sig att begära bodelning.

Frågor och svar om bodelningsavtal

Vad är en bodelning?

En bodelning innebär att man delar upp den gemensamma egendomen. En bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambos flyttar isär, under ett pågående äktenskap eller när ena partnern går bort.

  Först gör man en bouppteckning.

Innan man gör en bodelning ska det genomföras en bouppteckning. Syftet med bouppteckningen att klargöra vilka tillgångar och skulder som finns, för att sedan reda ut vilken egendom som ska delas.

  Egendomen fördelas.

Egendom som har tillhört det gemensamma boet ska ingå i bodelningen. Vad för slags egendom det är skiljer sig lite mellan sambos och makar. När två sambos separerar handlar det enbart om samboegendom – det vill säga bostad och bohag. När två makar separerar rör det sig om deras giftorättsgods – allt från sparkapital, landställe, företag, bostad och så vidare.

  Bodelningsavtal skrivs.

När fördelningen är färdig skrivs ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet redogör för hur den gemensamma egendomen har delats upp. Man kan säga att bodelningsavtalet fungerar som ett kvitto på att bodelningen har skett. Efter att man har skrivit ett bodelningsavtal kan nämligen inte ena partnern senare begära en bodelning. Eftersom en bodelning bevisligen redan har skett.

Signat

Vill du veta mer om vad som ska ingå i en bodelning? Här kan du läsa om samboegendom och giftorättsgods.

Formkrav och regler

Trots att det finns flera olika tillfällen i livet då man behöver skriva ett bodelningsavtal, står det väldigt lite i lagtexten om detta. Om det rör sig om en skilsmässa eller när en av makarna går bort, kan man läsa mer i 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken.

Formkrav för bodelningsavtal

I lagen står det att ett bodelningsavtal ska vara
  Skriftligt.
Undertecknat av båda ex-makarna, eller av den efterlevande maken och arvtagarna till den avlidne maken.

Även om det är relativt enkla formkrav finns det inga generella blanketter för ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal kan se ut på flera olika sätt – det viktigaste är att bodelningsavtalet är tydligt formulerat.

Signat

Obs! Av vår erfarenhet finns det alltid en risk att vagt formulerade bodelningsavtal kan leda till konflikter längre fram. Rekommendationen är därför att alltid skriva ett bodelningsavtal med hjälp av en jurist.

  Kan man signera ett bodelningsavtal med Bank-ID?

Nej, det går inte. Eftersom ett bodelningsavtal måste vara skriftligt, måste signeringen ske fysiskt med papper och penna. Det innebär att det inte går att signera med Bank-ID eller andra elektroniska signeringstjänster. 

Måste ett bodelningsavtal registreras?

Nej, det finns inga krav på att ett bodelningsavtal ska registreras. (Här är det dock viktigt att särskilja på bodelning och bodelningsavtal. När man vill göra en bodelning inom äktenskapet måste man registrera det hos Skatteverket. Dock inte själva bodelningsavtalet.)
Makar kan däremot registrera bodelningsavtalet hos tingsrätten. Något vi rekommenderar eftersom det kan skydda ena makens tillgångar, om den andra maken skulle gå i konkurs.

En borgenär kan dock kräva återvinning från den skuldfria maken om den skuldsatta maken avsiktligt har gjort sig fattigare genom bodelningsavtalet. Om bodelningsavtalet är registrerat påverkas beräkningen av den tid då borgenären kan kräva egendom som ena maken har fått genom bodelningen.

Måste ett bodelningsavtal registreras?

Måste ett bodelningsavtal bevittnas?

Nej, ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas. Det kan däremot kännas tryggt för berörda parter att avtalet bevittnas av en utomstående.

För att undvika eventuella tvister längre fram, brukar vi rekommendera att ni låter avtalet bevittnas. Detta är dock endast en rekommendation och inget krav för att bodelningsavtalet ska vara giltigt.

Måste ett bodelningsavtal bevittnas?

Hur går en bodelning till

För att kunna upprätta ett bodelningsavtal måste en bodelning ha genomförts. Hur det går till varierar lite beroende på om det sker under pågående äktenskap, efter skilsmässa, när samboförhållandet upphör eller på grund av dödsfall.

  Under pågående äktenskap

Makar kan göra en bodelning trots att de fortfarande är gifta. En sådan bodelning kallas för bodelning inom äktenskapet.

Man kan göra en bodelning inom äktenskapet om makarna exempelvis vill klargöra vem som äger vad. Ett bodelningsavtal kan även i vissa fall skydda ena makens tillgångar, om den andra maken inte skulle kunna betala sina skulder. Det går nämligen inte att utmäta ena makens tillgångar för den andra makens skulder. 

För att kunna göra en bodelning inom äktenskapet måste makarna först göra en anmälan hos Skatteverket. Båda makarna måste vara överens om att de vill göra en bodelning. En make eller maka kan inte själv kräva det. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag anmälan gjordes hos Skatteverket. Makarna ska då räkna ihop sina tillgångar och skulder, samt redovisa andra uppgifter som vara av betydelse.

Sedan kan makarna välja vilken gemensam tillgång (giftorättsgods) som ska tillhöra vardera maken. Slutligen ska makarna tillsammans dokumentera bouppteckningen. I samband med detta ska makarna upprätta ett bodelningsavtal, där det framgår att en bodelning har skett och vem som äger vad av egendomen.

Signat

Obs! Kom ihåg att ett bodelningsavtal inte omvandlar giftorättsgods till enskild egendom – detta kan endast ett äktenskapsförord ändra på.

  Efter en skilsmässa

När ett äktenskap tar slut ska det i regel ske en bodelning av allt giftorättsgods. Ingen bodelning behöver däremot ske om makarnas egendom är registrerad som enskild egendom. Det förutsätter då att det inte finns något gemensamt giftorättsgods. 

Bodelningen ska göras efter egendomsförhållandena den dagen då talan om skilsmässa väcktes. Tillgång och skulder som vardera make har vid denna tidpunkt ska räknas ihop och sedan fördelas mellan makarna. Varje make är enligt lag skyldig att redovisa sin egendom samt andra uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Tillgångarna och skulderna ska sedan dokumenteras i en bouppteckning. Skulle någon make vägra detta, kan domstolen utse en bodelningsförrättare.

Själva bodelningen sker sedan antingen när äktenskapet formellt är upplöst, eller direkt när ena maken begär bodelning under tiden skilsmässan pågår. Makarna ska tillsammans göra bodelningen och dokumentera vem som har fått vad. Dokumentering sker i form av ett bodelningsavtal.

  Efter ett samboförhållande

Båda samborna kan begära bodelning när samboförhållandet upphör. Kravet på bodelning måste däremot komma inom 1 år efter att samborna separerade. Här skiljer det sig lite mellan samboförhållanden och äktenskap, då en bodelning mellan sambos bara sker på begäran.

I en bodelning utgår man alltid från de egendomsförhållandena som rådde den dagen då samboförhållandet upphörde. Varje sambo är skyldig att redovisa sin samboegendom och sina skulder kopplade till samboegendomen. Varje sambo får dra av sina skulder kopplade till samboegendomen, exempelvis bostadslån på sambobostaden. Har ena sambon skulder som inte är kopplade till samboegendomen, får dessa endast dras av om sambon inte har någon annan egen egendom som kan täcka skulderna. Det går dock aldrig att dra av skulder till ett högre värde än vad ens egna samboegendom är värd.

Skulle en sambo vägra bodelning, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som ser till att bodelningen blir genomförd.  

Det som finns kvar av samboegendomen efter att skulderna är avdragna ska delas lika mellan samborna. Denna bodelning ska sedan dokumenteras med hjälp av ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar då som ett bevis på hur samboegendomen har fördelats, samt att själva fördelningen har skett.  

Signat

Tips! Med ett samboavtal kan ni avtala att det inte ska ske någon bodelning om förhållandet upphör.

Hur gör man en bodelning när någon dör i ett äktenskap?

Något som många inte tänker på är att faktiskt alla äktenskap tar slut – antingen genom skilsmässa eller dödsfall. När ena maken går bort upplöses nämligen äktenskapet. Enligt huvudregeln ska det alltid ske en bodelning när en make går bort.

Det finns dock två tillfällen då ingen bodelning ska ske. Det ena tillfället är när det bara finns gemensamma barn och den avlidne inte har något testamente. Då får den kvarvarande maken allt. Det andra tillfället är om makarna endast har enskild egendom och den kvarvarande maken inte begär att få ta över bostad eller bohag från dödsboet.

Om det däremot sker en bodelning, ska den vara mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar. Först ska egendomen som varje make har vid dödsdagen räknas ihop. Sedan ska detta ska dokumenteras i en bouppteckning, som ligger till grund för bodelningen.

Själva bodelningen kan sedan dokumenteras med hjälp av ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet visar vem som har fått vad och att bodelningen faktiskt har blivit klar.

Hur gör man en bodelning när någon dör i ett äktenskap?

Hur gör man en bodelning när en sambo dör?

Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Begäran om bodelning måste ske senast vid bouppteckningen. Detta innebär att begäran måste ske inom 90 dagar – eftersom det är tidsfristen för att genomföra en bouppteckning vid dödsfall.

Bodelningen kommer då ske mellan dödsboet och den efterlevande sambon. Där ska båda parter redovisa sin samboegendom, räkna av skulderna och sedan dela lika på det som finns kvar. Bodelningsavtalet upprättas i sånt fall mellan den efterlevande sambon och dödsboet.

Den efterlevande sambon har rätt att få minst 2 prisbasbelopp av det som finns kvar av samboegendomen, efter att skulderna har räknats av. Denna regel kallas lilla basbeloppsregeln och innebär att den efterlevande sambon har rätt till samboegendom värd 94.600 kronor år 2020 och 95.200 år 2021.

Hur gör man en bodelning när en sambo dör?

Skriva bodelningsavtal själv

Trots bodelningsavtalets enkla formkrav, kan det ändå vara svårt att uppfylla kraven från exempelvis banken eller Lantmäteriet. Det är oftast dessa instanser som efterfrågar ett giltigt bodelningsavtal. Bodelningsavtalet måste uppfylla bankens krav när en bostad tas över, och Lantmäteriets krav för att kunna få lagfart på en fastighet.
Om ni väljer ni att skriva bodelningsavtalet själva har vi nedan sammanställt några tänkvärda tips.

Tips när du ska skriva bodelningsavtal själv

  Använd dig av pålitliga källor och gör grundliga efterforskningar.

  Lämna inget utrymme för tolkningar genom att beskriva egendomen otydligt eller vagt.

  Börja först med att skriva upp hur tillgångarna såg ut innan bodelningen, för att sedan redovisa hur den nya fördelningen ska vara.

  Är ni osäkra på vilka krav er bank ställer på bodelningsavtal, kan ni kontakta er banktjänsteman och fråga.

  Om möjligheten finns, överväg att skriva ert bodelningsavtal med en jurist. Det är oftast väl investerade pengar.

  Eller ställ en fråga till någon av våra jurister. Enklare frågor om bodelningsavtal svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Signat Tänk på att! Om bodelningsavtalet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att bodelningen inte längre gäller.

Finns det en mall för bodelningsavtal?

Att köpa eller ladda ner en gratis mall för bodelningsavtal kan vara billigare i det korta perspektivet, men det kan bli mycket dyrare i längden. Eftersom varje bodelning är unik är det bättre att låta en jurist skräddarsy ert bodelningsavtal. Då kan du vara säker på att avtalet är juridiskt korrekt.

Med hjälp av vårt avtalstjänst kan du enkelt skriva ett bodelningsavtal. En jurist sammanställer sedan avtalet och skickar det som en PDF till din mail inom 24 timmar.

Finns det en mall för bodelningsavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview