Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska företräda dig, när du inte längre är förmögen. En framtidsfullmakt kan skrivas i förebyggande syfte eller som en försäkran för plötslig sjukdom eller olycka. Det är först när du är oförmögen att sköta dina åtaganden som framtidsfullmakten börjar gälla.

Tips när du ska skriva

Framtidsfullmakt

Barn och makar får vara fullmaktshavare. Det är vanligt att en nära familjemedlem blir fullmaktshavare.
Följ lagkraven för vittnen. En framtidsfullmakt måste bevittnas, men inte av vem som helst. Läs mer nedan om vilka som får vara vittnen.
I vissa situationer gäller inte framtidsfullmakten. Fullmaktshavaren får inte fatta beslut i ärenden av personlig karaktär, som exempelvis ingå äktenskap eller skriva ett testamente.
Fullmaktshavaren kan få lön för mödan. I en framtidsfullmakt kan man bestämma att fullmaktshavaren ska bli kompenserad med ett arvode.
Nära familj ska informeras. När fullmaktshavaren anser att framtidsfullmakten har börjat gälla, ska han eller hon informera fullmaktsgivarens närmaste släktingar.

Fakta om
Framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett avtal som upprättas av en person (fullmaktsgivaren) som ger en annan person (fullmaktshavaren) befogenheten att företräda fullmaktsgivaren – om han eller hon inte längre skulle vara kapabel.

Fullmaktsgivaren bestämmer med andra ord på förhand vem som ska träda i hans eller hennes ställe, vid fysiskt eller psykiskt försvagat hälsotillstånd eller andra förhinder.

Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?

Fördelen med en framtidsfullmakt är att du själv (medan du är kapabel) kan bestämma vem som ska företräda dina intressen – om det skulle finnas behov för det senare i livet.

När en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förlorar förmågan att ta hand om sig själv, förlorar personen också sin rättshandlingsförmåga. När rättshandlingsförmågan är förlorad kan inte personen längre exempelvis säga upp telefonabonnemang, byta elavtal eller köpa ny egendom.

Syftet med en framtidsfullmakt är att vara ett substitut till en god man eller förvaltare.

Alla avtal personen ingår är nämligen ogiltiga på grund av den förlorade rättshandlingsförmågan. Det innebär också att personen inte längre kan skriva en fullmakt för att låta någon annan sköta detta, eftersom en sådan fullmakt är ogiltig på grund av den förlorade rättshandlingsförmågan.

Genom att skriva en framtidsfullmakt när personen är frisk så undviks detta problem. En framtidsfullmakt börjar nämligen gälla först när personen har förlorat rättshandlingsförmågan.

När behövs en framtidsfullmakt?

  • Om du upplever att du börjar bli äldre och redan nu vill bestämma vem som ska företräda dina intressen längre fram.
  • Om du är frisk men vill bestämma vem som ska sköta dina åtaganden, om du skulle råka ut för en plötslig olycka.
  • Om du lider av en fysisk eller psykisk sjukdom vars sjukdomsförlopp kommer att påverka din mentala eller fysiska kapacitet.
  • Om du riskerar att drabbas av en fysisk eller psykisk sjukdom som skulle kunna påverka din mentala eller fysiska kapacitet.
  • Om du själv vill företräda en släkting eller vän som passar in på ovanstående punkter, med hjälp av en framtidsfullmakt.

Vad är skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en “vanlig” fullmakt?

Skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en vanlig fullmakt är att en framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, både fysisk och psykisk, inte längre kan utföra sina åtaganden. Jämfört med en “vanlig” fullmakt – som i regel ska sluta gälla när du inte längre är kapabel till att sköta dina angelägenheter eller fatta egna beslut.

Framtidsfullmakt eller god man?

Skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en god man är att det är du som bestämmer vem som ska företräda dig. Du kan till exempel välja din partner, dina barn, ditt syskon eller en god vän.

Eftersom du upprättar en framtidsfullmakt medan du fortfarande är frisk tar du kontroll över vem som ska sköta dina angelägenheter. En framtidsfullmakt skiljer sig från andra fullmakter, då den endast träder i kraft när du anses vara oförmögen till att företräda dig själv.