Framtidsfullmakt


framtidsfullmakt kostnad jurist telefon fakta

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska företräda dig, när du inte längre är förmögen. En framtidsfullmakt kan skrivas i förebyggande syfte eller som en försäkran för plötslig sjukdom eller olycka. Det är först när du är oförmögen att sköta dina åtaganden som framtidsfullmakten börjar gälla.

Bra att veta när du skriver en framtidsfullmakt


• Barn och makar får vara fullmaktshavare.

Det är vanligt att en nära familjemedlem blir fullmaktshavare.

• Det finns lagkrav på vilka som får vara vittnen.

En framtidsfullmakt måste bevittnas, men inte av vem som helst. Läs mer nedan om vilka som får vara vittnen.

• I vissa situationer gäller inte framtidsfullmakten.

Fullmaktshavaren får inte fatta beslut i ärenden av personlig karaktär, som exempelvis ingå äktenskap eller skriva ett testamente.

• Fullmaktshavaren kan få lön för mödan.

I en framtidsfullmakt kan man bestämma att fullmaktshavaren ska bli kompenserad med ett arvode.

• Familjen ska bli informerade när framtidsfullmakten träder i kraft.

När fullmaktshavaren anser att framtidsfullmakten har börjat gälla, ska han eller hon informera fullmaktsgivarens närmaste släktingar.

•  Använd inte gratismallar på internet.

Skriv alltid en framtidsfullmakt med en jurist. Då kan du vara säker på att framtidsfullmakten inte blir ogiltigförklarad när den ska träda i kraft.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv framtidsfullmakt

online

899 kr

Skriv framtidsfullmakt

via telefon

899 kr

Frågor och svar om framtidsfullmakt


Skriv framtidsfullmakt

online


899 kr

Skriv framtidsfullmakt

via telefon


899 kr

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett avtal som upprättas av en person (fullmaktsgivaren) som ger en annan person (fullmaktshavaren) befogenheten att företräda fullmaktsgivaren – om han eller hon inte längre skulle vara kapabel.
Fullmaktsgivaren bestämmer med andra ord på förhand vem som ska träda i hans eller hennes ställe vid fysiskt eller psykiskt försvagat hälsotillstånd.


Vad är skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en “vanlig” fullmakt?

Skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en vanlig fullmakt är att en framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, både fysisk och psykisk, inte längre kan utföra sina åtaganden. Jämfört med en “vanlig” fullmakt – som i regel ska sluta gälla när du inte längre är kapabel till att sköta dina angelägenheter eller fatta egna beslut.

Syftet med en framtidsfullmakt är att man i förebyggande syftet utser en fullmaktshavare som ska företräda dina intressen, den dagen då du inte längre är förmögen själv.


När behövs en framtidsfullmakt?

• Om du upplever att du börjar bli äldre och redan nu vill bestämma vem som ska företräda dina intressen längre fram.

• Om du är frisk men vill bestämma vem som ska sköta dina åtaganden, om du skulle råka ut för en plötslig olycka.

• Om du lider av en fysisk eller psykisk sjukdom vars sjukdomsförlopp kommer att påverka din mentala eller fysiska kapacitet.

• Om du riskerar att drabbas av en fysisk eller psykisk sjukdom som skulle kunna påverka din mentala eller fysiska kapacitet.

• Om du själv vill företräda en släkting eller vän som passar in på ovanstående punkter, med hjälp av en framtidsfullmakt.

Syftet med en framtidsfullmakt är att vara ett substitut till en god man eller förvaltare. Fördelen med en framtidsfullmakt är att du själv (medan du är kapabel) kan bestämma vem som ska företräda dina intressen – om det skulle finnas behov för det senare i livet.


När gäller inte en framtidsfullmakt?

Fullmaktshavaren har befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i de flesta situationer. Det finns dock undantag där framtidsfullmakten inte gäller.

Fullmaktshavaren får inte

• Ingå äktenskap.

• Bekräfta faderskap.

• Upprätta ett testamente.

• Vidta åtgärder i frågor av utpräglat personlig karaktär.

• Vidta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

• Vidta åtgärder rörande sjuktransporter.

• Vidta åtgärder rörande omhändertagande av avlidna.

• Vidta åtgärder rörande tandvård.

• Vidta tvångsåtgärder, exempelvis genom att besluta om vem fullmaktshavaren får träffa.


Måste en framtidsfullmakt bevittnas?

Ja, en framtidsfullmakt måste bevittnas av två stycken utomstående vittnen för att vara gällande.

Visste du att framtidsfullmakt är ett relativt nytt begrepp som uppkom i samband med lagen om framtidsfullmakter år 2017? I och med den nya lagen kan du själva bestämma vem som ska företräda dina intressen.


Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

För att bevittningen av en framtidsfullmakt ska godkännas, måste de två vittnena uppfylla dessa kriterier:

Vittnet får inte

• Vara fullmaktshavare.

• Vara gift, sambo eller släkt med dig. Med släkt menas: barn, barnbarn, föräldrar, syskon, styvföräldrar, styvbarn, svärföräldrar, svärdöttrar och svärsöner osv.

• Vara under 15 år.

• Vara din goda man, förvaltare eller förmyndare.

Vittnet måste

• Vara införstådd i att det är en signering av en framtidsfullmakt ska bevittnas.

• Vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk störning, vid själva bevittningen.

• Vara närvarande tillsammans. Signeringen av framtidsfullmakten måste bevittnas av båda vittnena samtidigt.


Vad är det för formkrav på en framtidsfullmakt?

Formkraven för framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Enligt lagen måste en framtidsfullmakt uppfylla följande formkrav nedan.

Formkrav för framtidsfullmakt

• Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.

• Fullmaktsgivaren ska vara kapabel att ta hand om sig själv och sina åtaganden, när fullmakten upprättas.

• Det ska framgå i avtalet att det är en framtidsfullmakt.

• Fullmakten ska vara skriflig.

• Det ska vara tydligt vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare.

• Det ska framgå vilka befogenheter som överlåts till fullmaktshavaren.

• Det ska framgå vilka övriga villkor som innefattas av fullmakten.

• Fullmakten ska även bevittnas av två personer, som är oberoende till fullmaktens innehåll.


När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Det är fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten ska träda i kraft. När fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att utföra sina angelägenheter, börjar framtidsfullmakten att gälla.

Istället för fullmaktshavaren bestämmer, kan man i en framtidsfullmakt kan besluta att det är upp till en domstol att avgöra om framtidsfullmakten har börjat gälla. Om fullmaktshavaren är osäker på om framtidsfullmakten är gällande, har han eller hon alltid rätt att be tingsrätten att pröva om fullmakten har trätt i kraft.


När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

Enligt huvudregeln ska framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivaren död. Syftet med detta är att fullmaktshavaren ska kunna avsluta fullmaktsgivarens pågående affärer. Det finns dock vissa situationer där framtidsfullmakten slutar gälla.

• Om fullmaktsgivaren återkallar framtidsfullmakten.

• Om fullmaktsgivaren återfår sin beslutsförmåga.

• Om fullmaktsgivaren blir satt under en god man eller förvaltare.

• Om en utsedd granskare anser att fullmaktshavaren missköter uppdraget.


Kan man återkalla en framtidsfullmakt?

Ja, man kan nämligen inte bestämma att en framtidsfullmakt aldrig får återkallas. Fullmaktsgivaren har alltid rätt att återkalla framtidsfullmakten. Detta regleras i avtalslagen, som gäller för de flesta avtal.


Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

Om en framtidsfullmakt återkallas ska originalhandlingen förstöras. Det innebär att fullmaktshavaren ger tillbaka avtalet till fullmaktsgivaren, som i sin tur förstör dokumentet.


Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, en framtidsfullmakt behöver inte registreras. I dagsläget finns det inget myndighetsregister eller liknande för framtidsfullmakter. 
I vissa situationer kan därför fullmaktshavaren behöva bifoga en kopia på framtidsfullmakten eller visa upp originalhandlingen. En framtidsfullmakt bör därför förvaras på ett tryggt och säkert ställe.


Finns det en mall för framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett individuellt juridiskt dokument som alltid bör skrivas tillsammans med en jurist. Därför rekommenderar vi inte att ladda ner en gratismall från internet. Du är varmt välkommen att använda vår avtalstjänst eller boka en telefontid med någon av våra jurister.


Får någon granska fullmaktshavaren?

Ja, fullmaktsgivaren kan utse en utomstående person som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Det är helt upp till fullmaktsgivaren att bestämma om han eller hon vill ha en granskare.

Granskarens uppgift är att se till så att fullmaktshavaren inte missköter sitt uppdrag. Granskaren har därför rätt att be om kontinuerlig redovisning från fullmaktshavaren. Vanligtvis brukar en sådan redovisning ske en gång per år.

Tips! Även fast ingen granskare utses, har fullmaktsgivarens närmaste släktingar ändå rätt att be om redovisning för uppdraget.


skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv framtidsfullmakt

online


899 kr

Skriv framtidsfullmakt

via telefon


899 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview