Framtidsfullmakt


Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska företräda dig, när du inte längre är förmögen. En framtidsfullmakt kan skrivas i förebyggande syfte eller som en försäkran för plötslig sjukdom eller olycka. Det är först när du är oförmögen att sköta dina åtaganden som framtidsfullmakten börjar gälla.

framtidsfullmakt förälder fakta

Bra att veta om framtidsfullmakt

Barn och makar får vara fullmaktshavare.

Det är vanligt att en nära familjemedlem blir fullmaktshavare.

Följ lagkraven för vittnen.

En framtidsfullmakt måste bevittnas, men inte av vem som helst. Läs mer nedan om vilka som får vara vittnen.

I vissa situationer gäller inte framtidsfullmakten.

Fullmaktshavaren får inte fatta beslut i ärenden av personlig karaktär, som exempelvis ingå äktenskap eller skriva ett testamente.

Fullmaktshavaren kan få lön för mödan.

I en framtidsfullmakt kan man bestämma att fullmaktshavaren ska bli kompenserad med ett arvode.

Nära familj ska informeras.

När fullmaktshavaren anser att framtidsfullmakten har börjat gälla, ska han eller hon informera fullmaktsgivarens närmaste släktingar.

Använd inte gratismallar på internet.

Skriv alltid en framtidsfullmakt med en jurist. Då kan du vara säker på att framtidsfullmakten inte blir ogiltigförklarad när den ska träda i kraft

Frågor och svar om framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett avtal som upprättas av en person (fullmaktsgivaren) som ger en annan person (fullmaktshavaren) befogenheten att företräda fullmaktsgivaren – om han eller hon inte längre skulle vara kapabel.

Fullmaktsgivaren bestämmer med andra ord på förhand vem som ska träda i hans eller hennes ställe, vid fysiskt eller psykiskt försvagat hälsotillstånd eller andra förhinder.

   När behövs en framtidsfullmakt?

Pil  Om du upplever att du börjar bli äldre och redan nu vill bestämma vem som ska företräda dina intressen längre fram.

Pil  Om du är frisk men vill bestämma vem som ska sköta dina åtaganden, om du skulle råka ut för en plötslig olycka.

Pil  Om du lider av en fysisk eller psykisk sjukdom vars sjukdomsförlopp kommer att påverka din mentala eller fysiska kapacitet.

Pil   Om du riskerar att drabbas av en fysisk eller psykisk sjukdom som skulle kunna påverka din mentala eller fysiska kapacitet.

Pil   Om du själv vill företräda en släkting eller vän som passar in på ovanstående punkter, med hjälp av en framtidsfullmakt.

Signat

Syftet med en framtidsfullmakt är att vara ett substitut till en god man eller förvaltare. Fördelen med en framtidsfullmakt är att du själv (medan du är kapabel) kan bestämma vem som ska företräda dina intressen – om det skulle finnas behov för det senare i livet.

När en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förlorar förmågan att ta hand om sig själv, förlorar personen också sin rättshandlingsförmåga. När rättshandlingsförmågan är förlorad kan inte personen längre exempelvis säga upp telefonabonnemang, byta elavtal eller köpa ny egendom.

Alla avtal personen ingår är nämligen ogiltiga på grund av den förlorade rättshandlingsförmågan. Det innebär också att personen inte längre kan skriva en fullmakt för att låta någon annan sköta detta, eftersom en sådan fullmakt är ogiltig på grund av den förlorade rättshandlingsförmågan.

Genom att skriva en framtidsfullmakt när personen är frisk så undviks detta problem. En framtidsfullmakt börjar nämligen gälla först när personen har förlorat rättshandlingsförmågan. 

  När gäller inte en framtidsfullmakt?

Fullmaktshavaren har befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i de flesta situationer. Det finns dock undantag där framtidsfullmakten inte gäller. Detta får en fullmaktshavare inte göra:

Pil Ingå äktenskap.
Pil Bekräfta faderskap.
Pil Upprätta ett testamente.
Pil Vidta åtgärder i frågor av utpräglat personlig karaktär.
Pil Vidta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Pil Vidta åtgärder rörande sjuktransporter.
Pil Vidta åtgärder rörande omhändertagande av avlidna.
Pil Vidta åtgärder rörande tandvård.
Pil Vidta tvångsåtgärder, exempelvis genom att besluta om vem fullmaktshavaren får träffa.

Vad är skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en “vanlig” fullmakt?

Skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en vanlig fullmakt är att en framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, både fysisk och psykisk, inte längre kan utföra sina åtaganden. Jämfört med en “vanlig” fullmakt – som i regel ska sluta gälla när du inte längre är kapabel till att sköta dina angelägenheter eller fatta egna beslut.

Signat

Obs! Syftet med en framtidsfullmakt är att du i förebyggande syfte utser en fullmaktshavare som ska företräda dina intressen, den dagen då du inte längre är förmögen själv.

Vad är skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en “vanlig” fullmakt?

Formkrav och bevittning

För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt gällande, måste den uppfylla vissa formkrav. Formkraven för framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Formkrav för framtidsfullmakt

  Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.
  Fullmaktsgivaren ska vara kapabel att ta hand om sig själv och sina åtaganden, när fullmakten upprättas.
  Det ska framgå i avtalet att det är en framtidsfullmakt.
  Fullmakten ska vara skriftlig.
  Det ska vara tydligt vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare.
  Det ska framgå vilka befogenheter som överlåts till fullmaktshavaren.
  Det ska framgå vilka övriga villkor som innefattas av fullmakten.
  Fullmakten ska även bevittnas av två personer, som är oberoende till fullmaktens innehåll.

En framtidsfullmakt måste även bevittnas för att vara giltig. För att bevittningen ska godkännas, måste de två vittnena uppfylla vissa kriterier.

Kriterier för vittnen

Vittnet får inte

  Vara under 15 år.
  Vara fullmaktsgivare eller fullmaktshavare i framtidsfullmakten.
  Vara närstående till fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.
  Vara gift, sambo eller släkt med fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.
  Vara god man, förvaltare eller förmyndare till fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.

Vittnet måste

  Vara införstådd i att det är en signering av en fullmakt som ska bevittnas.
  Vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk störning, vid själva bevittningen.
  Vara närvarande tillsammans med det andra vittnet. Signeringen av framtidsfullmakten måste bevittnas av båda vittnena samtidigt.

Signat

Obs! Var noga med formkrav och kriterier för vittnen. Om framtidsfullmakten inte uppfyller lagkraven, finns det en risk att fullmakten ogiltigförklaras.

  Kan man signera en framtidsfullmakt med Bank-ID?

Nej, det går inte. Framtidsfullmakter har samma formkrav som testamenten. Det innebär att det inte går att signera med Bank-ID eller andra elektroniska signeringstjänster. En framtidsfullmakt måste därför bevittnas och signeras fysiskt för att bli giltig.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vem som beslutar att fullmakten trätt i kraft. Antingen utses fullmaktshavaren eller så är det en domstol som får ta beslutet. Fullmaktsgivaren får däremot inte att bestämma när fullmakten ska träda i kraft, det beslutet tas nämligen av fullmaktshavaren eller domstol.

När fullmaktshavaren bestämmer

Om det är upp till fullmaktshavaren att bestämma när fullmakten ska träda i kraft måste fullmaktshavaren vidta några åtgärder. Först och främst måste fullmaktsgivaren informeras. Är fullmaktsgivaren gift eller sambo ska även partnern informeras. Sedan måste fullmaktsgivarens närmaste släktingar så som barn, föräldrar och syskon informeras. Har en granskare utsetts ska även denne underrättas. Tycker en partner, släkting eller granskare att framtidsfullmakten inte ska träda i kraft kan de vända sig till domstol för att få beslutet prövat. Om fullmaktshavaren är osäker på om framtidsfullmakten bör träda i kraft, har han eller hon även alltid rätt att be domstolen att ta beslutet.

 

När domstolen bestämmer

När det är upp till domstol att bestämma att fullmakten har trätt i kraft så måste fullmaktshavaren göra ansökan. Tillsammans med ansökan ska framtidsfullmakten i original eller en bestyrkt kopia bifogas. Även kontaktuppgifterna till fullmaktsgivarens make eller sambo samt närmaste släktingar ska bifogas. De har nämligen rätt att yttra sig gällande framtidsfullmakten och dess ikraftträdande. Domstolen ska sedan, om det inte är uppenbart obehövligt, hämta in ett läkarutlåtande eller liknande utredning gällande fullmaktsgivarens hälsotillstånd för att kunna avgöra om fullmakten ska träda i kraft eller inte.

 

Signat

Obs! Varken fullmaktshavaren eller domstol får besluta att fullmakten trätt i kraft om inte fullmaktsgivaren kan anses varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

Enligt huvudregeln ska framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivaren död. Syftet med detta är att fullmaktshavaren ska kunna avsluta fullmaktsgivarens pågående affärer. Det finns dock vissa situationer där framtidsfullmakten slutar gälla.

Framtidsfullmakten slutar gälla

  Om fullmaktsgivaren återkallar framtidsfullmakten.
  Om fullmaktsgivaren återfår sin beslutsförmåga.
  Om fullmaktsgivaren blir satt under en god man eller förvaltare.
  Om en utsedd granskare anser att fullmaktshavaren missköter uppdraget.

När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

Kan man återkalla en framtidsfullmakt?

Ja, man kan nämligen inte bestämma att en framtidsfullmakt aldrig får återkallas. Fullmaktsgivaren har alltid rätt att återkalla framtidsfullmakten. Detta regleras i avtalslagen, som gäller för de flesta avtal.

Om en framtidsfullmakt återkallas ska originalhandlingen förstöras. Det innebär att fullmaktshavaren ger tillbaka avtalet till fullmaktsgivaren, som i sin tur förstör dokumentet.

Kan man återkalla en framtidsfullmakt?

Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, en framtidsfullmakt behöver inte registreras. I dagsläget finns det inget myndighetsregister eller liknande för framtidsfullmakter.

I vissa situationer kan därför fullmaktshavaren behöva bifoga en kopia på framtidsfullmakten eller visa upp originalhandlingen. En framtidsfullmakt bör därför förvaras på ett tryggt och säkert ställe.

Ska en framtidsfullmakt registreras?

Granskare

Fullmaktsgivaren kan utse en eller flera utomstående personer som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Det är helt upp till fullmaktsgivaren att bestämma om han eller hon vill ha en granskare.

Granskarens uppgift

Granskarens uppgift är att se till att fullmaktshavaren inte missköter sitt uppdrag. Granskaren har därför rätt att be om kontinuerlig redovisning från fullmaktshavaren om inte fullmaktsgivaren har angett annat. Vanligtvis brukar en sådan redovisning ske en gång per år.

Fullmaktsgivaren kan också ange hur granskningen ska gå till och bestämma att granskaren ska få arvode för sitt uppdrag.

  Hur granskas en fullmaktshavare?

Vanligtvis består granskningen av att stämma av tillgångar, skulder, utgifter och inkomster mot verifikationer, kvitton, kontoutdrag och årsbesked. Granskningen kan också kolla om det finns en rimlig relation mellan fullmaktsgivarens tillgångar och utgifter och om placerade tillgångar gett en rimlig avkastning.

Granskaren kan även kolla vilka bidrag och andra samhällsinsatser som fullmaktshavaren ansökt om och om hur fullmaktsgivarens personliga intressen har bevakats.

Vem får vara granskare?

Lagen säger ingenting om vem som får vara granskare. Det innebär i princip att vem som helst får vara granskare, både en juridisk person och en fysisk person.

Vem får vara granskare?

Vad händer om ingen granskare utses?

Att utse en granskare av framtidsfullmakten är som sagt frivilligt. Man kan därför välja att inte utse en granskare, men det innebär inte att fullmaktshavaren aldrig behöver att redovisa sitt uppdrag.

Även om ingen granskare utses, har fullmaktsgivarens sambo eller make samt närmaste släktingar ändå rätt att be om redovisning för uppdraget. Redovisning behöver dock inte ges mer än 1 gång per år.

Vad händer om ingen granskare utses?

Skriva framtidsfullmakt själv

Om du vill skriva ditt egen framtidsfullmakt kommer här några saker som du bör tänka på.

Tips när du ska skriva framtidsfullmakt själv

  Använd dig av pålitliga källor. Utgå helst från vad lagen om framtidsfullmakt säger.

  Kolla upp vilka formkrav som en framtidsfullmakt måste uppfylla. Läs mer här.

  Använd en mall som underlag. Var däremot försiktig med att kopiera rakt av, eftersom du inte kommer kunna ändra framtidsfullmakten när den väl träder i kraft.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska din framtidsfullmakt, alternativt betala en jurist. Det är oftast väl investerade pengar.

  Eller ställ en fråga till någon av våra jurister. Enklare frågor om framtidsfullmakt svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Signat

Tänk på att! Om framtidsfullmakten ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att framtidsfullmakten inte längre gäller. Gör därför grundlig efterforskning.

Finns det en mall man kan ladda ner för framtidsfullmakt?

Det finns flera juridiska mallar att ladda ner på internet. En mall ska aldrig kopieras rakt av, utan ska främst användas som en utgångspunkt för ditt avtal om du väljer att skriva ditt avtal själv.

En framtidsfullmakt är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande. En felaktig framtidsfullmakt kan innebära att avtalet ogiltigförklaras. 

Vår rekommendation är därför att aldrig använda sig av gratismallar – skriv alltid din framtidsfullmakt med hjälp av en jurist.

Finns det en mall man kan ladda ner för framtidsfullmakt?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview