Särkullbarn,
testamente och arv


Fakta    Testamente     Särkullbarn

Halvsyskon, bonusbarn, styvföräldrar. Idag är det vanligt med flera olika varianter av familjekonstellationer. Inom juridiken är det dock skillnad på barn och barn, speciellt när det kommer till arv. Oavsett var du befinner dig i livet är det bra att ha koll på vad som faktiskt händer i just din familj, om någon av er går bort.

testamente särkullbarn dödsfall enskild egendom

Bra att veta om särkullbarn

Det är skillnad på barn och barn.

Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.

Skriv alltid testamente om ni har särkullbarn.

Om någon av er har särkullbarn ska ni alltid skriva ett testamente. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.

Be särkullbarnet att vänta på sitt arv.

Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.

Ta bort rätten till efterarv.

I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.

Man kan lösa ut ett särkullbarn.

I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.

Teckna en livförsäkring.

Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Frågor och svar om testamente och särkullbarn

Vad är ett särkullbarn?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

Vad betyder arvslott och laglott?

När man pratar om testamente och särkullbarn bör man ha koll på begreppen arvslott och laglott. Förenklat innebär arvslott det totala arvet ett särkullbarn får. Laglott däremot innebär den del av arvet ett särkullbarn har laglig rätt att få.
Här kan du läsa mer om arvslott och laglott.

Särkullbarn och arv

Om ni är gifta med särkullbarn kommer arvsordningen att påverkas. Huvudregeln att makar ärver varandra blir åsidosatt och istället ärver särkullbarn före. 
Detta går däremot till viss del att påverka med ett testamente. 

  Hur påverkar särkullbarn arvsordningen? 

Nedan kan ni se hur arvsordningen påverkas av barn, när makarna inte har skrivit något testamente. 

Signat Hur fungerar det om man är sambo? Eftersom sambor inte ärver varandra, kommer alltid barn att ärva först. Det gäller även om man har gemensamma barn.

Exempel på särkullbarn och arv

För att förtydliga skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, har vi här ett exempel med det fiktiva paret Anders och Lena. De har både särkullbarn och gemensamma barn, och har inget upprättat testamente.

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Testamente Särkullbarn Exempel

Exempel på särkullbarn och arv

Går det att göra ett särkullbarn arvslös?

Nej, särkullbarn har rätt enligt lag till sitt arv direkt. I ett testamente kan man testamentera bort allt utom särkullbarnets laglott. 

Enligt lagen har nämligen bröstarvingar – barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare – rätt till arv. Eftersom särkullbarn är en bröstarvinge kan man därför inte testamentera bort dennes arv helt.

Ett särkullbarns arvsrätt går dessutom före den efterlevande makens, eftersom särkullbarnet har rätt till sin laglott direkt efter att föräldern har gått bort. 

Går det att göra ett särkullbarn arvslös?

Vad händer om man testamenterar bort särkullbarnets laglott ändå?

Om man mot förmodan testamenterar bort ett särkullbarns berättigade laglott, har särkullbarnet rätt att klandra testamentet inom ett halvår efter att testamentet har delgivits. Om särkullbarnet inte klandrar testamentet i tid, kommer särkullbarnet att bli arvlös.

Vad händer om man testamenterar bort särkullbarnets laglott ändå?

Går det att be särkullbarnet att vänta med sitt arv?

Ja, det går att be särkullbarnet avstå helt från sin laglott eller att vänta med laglotten tills även den efterlevande maken har gått bort. Det är däremot alltid upp till särkullbarnet självt att bestämma hur det ska bli.

Om särkullbarnet väljer att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken (enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken) kommer särkullbarnet får hälften av vad den efterlevande maken lämnar efter sig.

Går det att be särkullbarnet att vänta med sitt arv?

Varför ska man även skriva äktenskapsförord när man har särkullbarn?

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska man alltid göra en bodelning. Finns det inget äktenskapsförord, kommer båda makarnas tillgångar läggas samman och delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. 

Enligt huvudregeln ska makar ärva varandra med fri förfoganderätt. Särkullbarn ändrar dock arvsordningen och hade den avlidne särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv på en gång. Det kan leda till att den efterlevande maken förlorar bostaden, trots att det är hen som äger den. Samma sak gäller med all annan egendom, som exempelvis bilen och sommarstugan.

Eftersom huvudregeln i ett äktenskap är att allt är giftorättsgods ska allt delas mellan makarna. Syftet med ett äktenskapsförord blir därför att ändra giftorättsgods till enskild egendom. Enskild egendom ska nämligen inte delas med den avlidne makens dödsbo.

Varför ska man även skriva äktenskapsförord när man har särkullbarn?
Signat Tips! Med hjälp av ett äktenskapsförord kan ni påverka hur mycket vardera make har som giftorättsgods. Detta påverkar nämligen hur stort arvet efter varje make kommer att bli.

Orubbat bo

Att sitta kvar i orubbat bo innebär i praktiken att partnern ärver före barnen. Uttrycket lever kvar från tidigare då barnen alltid ärvde först, även när föräldrarna var gifta och barnen var gemensamma. Idag sitter dock alltid den efterlevande maken kvar i orubbat bo om det endast finns gemensamma barn. Samma sak gäller för gifta om det inte finns några barn alls.

Önskar du sitta kvar i orubbat bo är det lite olika regler beroende på om du är gift eller sambo.

  Orubbat bo som gift med gemensamma barn

Idag ärver gifta alltid före gemensamma barn. Det innebär att barnen måste vänta på sitt arv tills även den andra föräldern har gått bort. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att maken får använda arvet men kan inte testamentera bort det.

  Orubbat bo som gift med särkullbarn

Särkullbarn har rätt att ärva före den efterlevande. Utan ett testamente ärver därför särkullbarnet allt efter sin förälder. Vill ni sitta kvar i orubbat bo måste ni därför skriva ett inbördes testamente.

Särkullbarnet har dock alltid rätt till sin laglott även om det finns ett testamente. Det innebär att det blir särkullbarnet som avgör om den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo. Det är därför vanligt att skriva att särkullbarnet ska respektera förälderns önskan att särkullbarnet väntar med sin laglott tills även den efterlevande maken har gått bort.

  Orubbat bo som sambo

Eftersom sambos per automatikinte ärver varandra, kan en sambo aldrig sitta kvar i orubbat bo om det inte finns något testamente.

Det spelar inte heller någon roll om barnen är gemensamma eller från tidigare förhållande. Barnen har alltid rätt att ärva före den efterlevande sambon. Det innebär att ni måste upprätta ett inbördes testamente om ni vill ha chans att sitta kvar i orubbat bo.

Till skillnad från gemensamma barn inom äktenskapet har gemensamma barn mellan sambos, precis som särkullbarn, rätt att begära ut sin laglott även om det finns ett testamente. Eftersom det inte går att tvinga barnet att vänta med sin laglott, är det vanligt att skriva in en önskan att barnet respekterar testamentet.

Mina särkullbarn ska ärva min bostad, men min partner ska få bo kvar. Går det?

Idag är det vanligt att äga bostaden tillsammans med sin partner, samtidigt som man har barn från en tidigare relation. I en sådan situation har barnen från den tidigare relationen rätt att ärva framför den nuvarande partnern. Detta kan ställa till problem om man inte har ett testamente.
Många vill nämligen att barnen ska ärva ens egendom, samtidigt som man inte vill att sin partner ska behöva flytta när man går bort.

Du kan i de fallen bestämma i ditt testamente att din partner ska behålla nyttjanderätten till bostaden, även om dina barn ärver den. Du kan sen bestämma att det är vad som står i lag som ska gälla för nyttjanderätten, eller dina egna villkor. Du kan också välja att vissa av reglerna i lagen ska gälla tillsammans med dina egna regler.

Eftersom du har möjlighet att bestämma nästan allting själv när det kommer till din partners nyttjanderätt, så innefattar det även exempelvis hur länge nyttjanderätten ska gälla och hur/om den får sägas upp. Om det är något du inte reglerar själv så brukar lagen gälla i de fallen.

Vad säger lagen om nyttjanderätt?

Nyttjanderätten regleras i ärvdabalkens 12 kapitel. Där står det att nyttjanderättsinnehavaren, det vill säga din partner, ska ta hand om bostaden och står för löpande kostnader. Missköter partnern sig blir han ersättningsskyldig för skadorna. Din partner får inte heller överlämna nyttjanderätten eller belåna bostaden. Bostaden får inte heller utmätas om dina barn har dragit på sig skulder. Dina barn får inte heller utan samtycke från din partner sälja eller själva förfoga över egendomen, så länge som din partner nyttjar bostaden.

Mina särkullbarn ska ärva min bostad, men min partner ska få bo kvar. Går det?

Skriva testamente själv

Det finns vissa formkrav när det kommer till testamenten som måste uppfyllas. Här kan du läsa mer om formkrav. Nedan följer en lista över vad du kan tänka på, om du väljer att skriva ditt testamente själv.

Tips när du ska skriva ditt testamente själv

  Börja med att kolla upp vilka formkrav som ett testamente måste uppfylla. Läs mer här.

  Se till att dina vittnen också uppfyller formkraven. Läs mer här.

  Använd dig av pålitliga källor. Det finns mängder av information om särkullbarn och testamente online. Var kritisk och utgå helst från vad lagtexten säger.

  Formulera dig så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar i ditt testamente.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska ditt testamente. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist (det är oftast lite billigare).

  Prata med dina arvingar och berätta för dem hur du vill fördela ditt arv, medan du fortfarande är i livet. När arvingar på förhand vet hur arvet ska fördelas brukar det bli mindre konflikter.

  Sist men inte minst – skicka ett mail till någon av våra jurister. Frågor om testamenten svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Finns det en mall för testamente med särkullbarn?

Det finns flera juridiska mallar för testamente att ladda ner online. Vår rekommendation är att inte använda standardmallar när man skriver ett testamente.

Det man däremot kan göra är att utgå från en standardmall. Kolla upp vad som gäller för just din familjesituation och ta inspiration från mallen. Läs tipsen ovan och kom ihåg att be om hjälp om du känner dig osäker.

Finns det särkullbarn med i bilden blir den juridiska biten oftast lite mer komplicerad. När ditt testamente träder i kraft kommer du inte längre att finnas kvar – juridisk hjälp är därför välinvesterade pengar för att det ska bli som du har tänkt dig.

Finns det en mall för testamente med särkullbarn?
Signat Obs! Vi rekommenderar alltid att skriva ett testamente med hjälp av en jurist. Speciellt om det finns särkullbarn med i bilden.

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister.
Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett mail!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview