Äktenskapsförord


Ett äktenskapsförord är en överenskommelse mellan två gifta personer, som bestämmer vad som ska hända med deras tillgångar – om de i framtiden väljer att gå skilda vägar. Se ert äktenskapsförord som en garanti för en konfliktfri och rättvis skilsmässa.

äktenskapsförord gifta sig bröllop avtal skilsmässa enskild egendom

Bra att veta om äktenskapsförord

Alla era tillgångar ska delas lika.

Utan ett äktenskapsförord ska bådas tillgångar, utöver de som uttryckligen är enskild egendom genom exempelvis ett arv, läggas samman och delas lika vid en skilsmässa.

Det spelar ingen roll vem som har köpt vad.

Att skidstugan har tillhört ena makens familj i generationer, eller att den andre maken köpte bostadsrätten innan ni blev ett par spelar ingen roll. Allt ska räknas samman som giftorättsgods – pengar, bostad, fordon, aktier, företag och så vidare.

Se äktenskapsförordet som en försäkring.

Även om ett äktenskap ingås med ambitionen att vara livet ut, kan saker hända längs vägen. Se ett äktenskapsförord som en trygghet för att en eventuell skilsmässa ska bli så pass konfliktfri som möjligt.

Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet.

Skicka alltid in ert undertecknade äktenskapsförord till Skatteverket. Det är först när äktenskapsförordet är registrerat i Äktenskapsregistret som det är gällande.

Skriv alltid äktenskapsförord med en jurist.

Se till att ert äktenskapsförord uppfyller de juridiska formkraven. Det kan annars bli en dyr affär om äktenskapsförordet ogiltigförklaras av domstol vid skilsmässa.

Frågor och svar om äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord? Pil

Giltighet och formkrav Pil

Enskild egendom och giftorättsgods Pil

Skriv äktenskapsförord själv Pil

Hjälp Pil

Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

  Vad kan man bestämma i ett äktenskapsförord?

Här listar vi vad man kan bestämma i ett äktenskapsförord. 

  Enskild egendom

I ett äktenskapsförord kan ni bestämma vilka av era ägodelar som ska vara enskild egendom. Enskild egendom behöver ni, som sagt, inte dela mellan er i en eventuell skilsmässa.

  Giftorättsgods

Ni kan även bestämma vad som ska vara giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som ska delas lika i en eventuell skilsmässa.

  Avkastning

Ni kan bestämma att avkastning – exempelvis ränta på kapital, intäkter från uthyrning av sommarhus eller liknande – ska vara enskild egendom.

  Det som ersätter enskild egendom

Om ni säljer enskild egendom – exempelvis aktier för att köpa en bil – kan ni bestämma att bilen också ska vara enskild egendom.

Vad kan man inte bestämma i ett äktenskapsförord?

• Ni kan inte reglera hur skulder ska fördelas mellan er eller att ni ska ärva varandra – för det sistnämnda behövs ett testamente.

• Ni kan inte skriva ett alldeles för snedfördelat äktenskapsförord. Om förmögenhetsförhållandet är alldeles för ojämnt, kan äktenskapsförordet riskeras att jämkas. Det innebär att domstol bestämmer att hela eller delar av äktenskapsförordet blir ogiltigt. Denna regel tillämpas dock väldigt restriktivt, men det kan ändå vara värt att ha i åtanke.

Vad kan man inte bestämma i ett äktenskapsförord?

Varför ska egenföretagare skriva äktenskapsförord?

Det spelar ingen roll att det är ditt egna företag. Har du inte skyddat bolaget genom ett äktenskapsförord så kommer företaget delas med din före detta partner i skilsmässan. Om du är egenföretagare och äger aktier i ett bolag är det därför viktigt att upprätta ett äktenskapsförord.

Företag blir nämligen giftorättsgods när man ingår ett äktenskap. Vid en eventuell skilsmässa har din före detta partner därför rätt till hälften av värdet av dina andelar i bolaget.

Varför ska egenföretagare skriva äktenskapsförord?

  Vad händer när en maka dör?

Ett äktenskap kan även ta slut ofrivilligt genom ett dödsfall. När en maka går bort, kan ett äktenskapsförord vara avgörande för en rättvis bodelning. Både för den efterlevande makan, och för arvtagarna. Här kan ni läsa mer om äktenskapsförord och dödsfall.

Enskild egendom och giftorättsgods

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods, eftersom det påverkar hur ni kommer fördela era ägodelar när äktenskapet upphör.

  Vad betyder giftorättsgods?

När två personer gifter sig blir all deras egendom giftorättsgods. Giftorättsgods innebär att makarna äger egendomen gemensamt, och ska därför även dela egendomen lika vid en eventuell skilsmässa.

  Vad betyder enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som inte är giftorättsgods, och ska därför inte delas lika vid en skilsmässa. Egendom kan endast bli enskild genom äktenskapsförord (eller om egendomen uttryckligen ska vara ena makens enskilda genom gåva, arv eller testamente).

Hur fungerar enskild egendom och giftorättsgods vid en skilsmässa?

När ett äktenskap upphör sker en bodelning. I en bodelning räknar varje make ihop alla sina tillgångar som inte är enskild egendom. När alla tillgångar är ihopräknade ska varje make räkna av sina skulder, som inte är kopplade till den enskilda egendomen. Det som är kvar kallas för giftorättsgods.

Båda makarnas giftorättsgods ska sedan läggas ihop och delas lika mellan varandra. Detta är reglerat enligt svensk lag.

Vill ni veta mer om bodelning? Läs här.  

Hur fungerar enskild egendom och giftorättsgods vid en skilsmässa?

Exempel på enskild egendom och giftorättsgods vid en skilsmässa

För att förtydliga skillnaden ett äktenskapsförord kan göra kommer vi att titta på två exempel med det fiktiva paret Daniel och Emma. De ska genomföra en bodelning på grund av skilsmässa med och utan äktenskapsförord.

Signat Arvsordningen

Som ni ser är Daniels del efter bodelningen betydligt större än hans tillgångar innan bodelningen. Detta betyder att Emma tvingas betala mellanskillnaden på 1 265 000 kr samt skriver över halva sitt företag till Daniel, trots att hon införskaffade denna egendom innan äktenskapet.

Vi tittar på det fiktiva paret Daniels och Emmas igen. Den här gången har de ett äktenskapsförord där Daniels sommarstuga är enskild egendom. Även Emmas företag och bostadsrätt är enskild egendom. 

Signat Arvsordningen
I detta exempel behöver Emma bara betala Daniel 55 000 kr för att täcka upp mellanskillnaden, eftersom deras enskilda egendom inte ingår i bodelningen.

Exempel på enskild egendom och giftorättsgods vid en skilsmässa

Räknas pension som giftorättsgods?

Huvudregeln för gifta är att all egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Det finns dock undantag från detta – till exempel pension.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen ingår aldrig i en bodelning utan varje make behåller sin allmänna pension. Detta eftersom den allmänna pensionen är en rättighet som inte kan överlåtas och därför ska den inte ses som giftorättsgods.

 

Tjänstepensionen

Tjänstepension ska inte heller ingå enligt huvudregeln, men det finns tillfällen då den kan räknas som giftorättsgods.

Vanligast är att arbetsgivaren äger tjänstepensionsförsäkringen, i de fallen ska inte tjänstepensionen ingå i bodelningen.

Om du själv äger tjänstepensionsförsäkringen så kommer den däremot att vara giftorättsgods och den ska då ingå i bodelningen. I vissa fall är även tjänsteavtalet utformat på så sätt att det ger maken rätt att förfoga över tjänstepensionen, då ska tjänstepensionen också räknas som giftorättsgods.

 

Privat pensionsförsäkring

Privat pensionsförsäkring eller sådant du sparar till pensionen på ett separat konto ska också ingå i bodelningen.

Du kan med ett äktenskapsförord avtala att tjänstepensionen eller det privata pensionssparandet istället ska vara enskild egendom.
Då kommer den inte ingå i bodelningen eftersom det inte längre är giftorättsgods.

Räknas pension som giftorättsgods?

Giltighet och formkrav

Även om ni har kommit överens om hur ni vill göra vid en eventuell separation, räcker inte en muntlig (och ibland inte heller en skriftlig) överenskommelse.

Ni måste nämligen ha ett giltigt äktenskapsförord, om ni juridiskt vill ändra er egendom till annat än giftorättsgods. Äktenskapsförordet ska även registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket.

Det finns också formkrav på hur ett äktenskapsförord ska upprättas, för att det ska gällande.

Formkrav för äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det uppfylla dessa kriterier:

  Det ska vara skriftligt.
  Det ska vara daterat.
  Det ska vara signerat av båda makarna.
  Det ska vara registrerat hos Skatteverket i Äktenskapsregistret.

  När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Först och främst måste äktenskapsförordet uppfylla alla formkrav. Sedan måste det registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret. Ni ska alltid skicka in originalet. När avtalet är registrerat i äktenskapsregistret skickas det tillbaka.

Om äktenskapsförordet inte registreras är det inte juridiskt giltigt. Skickas det till Skatteverket inom en månad efter vigseln börjar det gälla från och med giftermålet. Skickas det in senare börjar det istället gälla från och med dagen det registreras hos Skatteverket.

Signat Obs! Tänk på att alltid skicka in originalhandlingen till Skatteverket. Äktenskapsförordet returneras när det är registrerat och godkänt.

Ska man skriva äktenskapsförordet före eller efter man gifter sig?

Det går att skriva ett äktenskapsförord både före och efter giftermålet. När det börjar gälla bestäms nämligen av när det har skickats in och registrerats hos Skatteverket.
Det går därför att när som helst under äktenskapet skriva ett äktenskapsförord, oavsett hur länge ni har varit gifta.

Ska man skriva äktenskapsförordet före eller efter man gifter sig?

Hur ändrar man det som står i äktenskapsförordet?

Det går tyvärr inte att bara komma överens om att annat än vad som står i avtalet ska gälla. Ni måste därför skriva ett nytt äktenskapsförord och skicka in det för registrering hos Skatteverket om ni vill ändra på ert gamla.

Hur ändrar man det som står i äktenskapsförordet?

Går det att riva ett äktenskapsförord för att det ska upphävas?

Nej, ett äktenskapsförord är giltigt fram tills att ett nytt äktenskapsförord registreras. Det är Äktenskapsbalken som reglerar äktenskapsförord, och ett äktenskapsförord måste enligt lag registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Det räcker därför inte med att anmäla till Skatteverket att det gamla äktenskapsförordet ska upphävas, utan det måste även skickas in ett nytt äktenskapsförord med nya bestämmelser.

Går det att riva ett äktenskapsförord för att det ska upphävas?

Kan ett äktenskapsförord “gå ut” efter ett visst antal år?

Nej, ett äktenskapsförord blir inte ogiltigt efter en viss tid. Det är giltigt fram tills dess att ett nytt äktenskapsförord registreras.

Kan ett äktenskapsförord “gå ut” efter ett visst antal år?

Skriv äktenskapsförord själv

Det går att upprätta ett giltigt äktenskapsförord själv – tänk dock på att göra grundliga efterforskningar innan. Se till att äktenskapsförordet uppfyller alla formkrav och att formuleringarna är juridiskt korrekta. 

Det finns nämligen vissa formkrav på ett äktenskapsförord som måste uppfyllas.
Äktenskapsförordet får inte heller vara för orättvist, då kan det riskera att jämkas i efterhand av en domstol.

Tips när du ska skriva ditt äktenskapsförord själv

  Börja med att kolla upp vilka formkrav som måste vara uppfyllda.

 Använd dig av pålitliga källor. Det finns mängder av information om äktenskapsförord online. Var kritisk och utgå helst från vad lagtexten säger.

 Formulera er så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar längre fram.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.

  Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om äktenskapsförord svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

  Sist men inte minst – glöm inte bort att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Signat Vi rekommenderar såklart att alltid skriva ett äktenskapsförord med hjälp av en jurist. Om ni känner er osäkra eller om ni har några frågor är ni alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister.

Finns det en mall för äktenskapsförord?

Det finns massor av gratismallar för äktenskapsförord att ladda ner online. Att ladda ner en äktenskapsförords-mall online är oftast billigare men kan bli dyrare i längden (om det visar sig att den inte går att applicera på just er situation).

Använd mallen som utgångspunkt, men tänk på att ett äktenskapsförord är ett juridiskt individuellt dokument. Kolla upp vad som gäller för just dig och din partner.

Finns det en mall för äktenskapsförord?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview