Samboavtal


sambo köpa bostadsrätt hus fastighet avtal kontantsinsats bohag

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambos separerar, oavsett vem som har betalat för vad. Det kan röra sig om allt från soffan i vardagsrummet eller till ena sambons bostadsrätt. Med hjälp av ett samboavtal kan ni själva bestämma hur era tillhörigheter ska fördelas mellan er – ifall ni någon gång väljer att flytta isär. 

Tips när du ska skriva ett samboavtal


•  Var tydlig.

Tänk på att beskriva bostaden och bohaget så tydligt som möjligt, så att ni båda är införstådda i vilken samboegendom ni menar. För vaga formuleringar kan leda till missförstånd vid en eventuell bodelning.

•  Ett samboavtal behöver inte registreras.

Jämfört med vissa andra juridiska avtal behöver ett samboavtal inte registreras för att vara giltigt. Däremot är det bra att låta en jurist se över ert avtal så att ni kan vara trygga i att det är juridiskt korrekt.

•  I vissa fall behövs även ett skuldebrev.

Om ni har betalat olika kontantinsatser till er gemensamma bostad ska ni upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni kan läsa mer om det här.

•  Bohag som köptes innan ni blev sambos är inte samboegendom.

Bohag som införskaffats innan ni blev sambos, är inte inkluderade i er samboegendom. Det är bara bohag som är införskaffad för gemensamt bruk som innefattas av samboavtalet.

•  Samboavtalet ska upprättas i två likadana exemplar.

Ett samboavtal ska upprättas i två likalydande exemplar, vara signerat av båda samborna och helst daterat, eftersom att det är det senast upprättade samboavtalet som gäller.

•  Ta hjälp av jurist.

Undvik att använda gratismallar på internet. Vår rekommendation är att alltid att skriva ett samboavtal tillsammans hjälp av en jurist.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv samboavtal

online

599 kr

Skriv samboavtal

via telefon

599 kr

Frågor och svar om samboavtal


Skriv samboavtal

online


599 kr

Skriv samboavtal

via telefon


599 kr

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal skrivs mellan två sambos för att bestämma hur bostad och bohag ska delas mellan dem – vid en eventuell separation. Enligt lagen ska bostad och bohag nämligen delas lika mellan sambos, oavsett vem som har betalat vad. Oftast skriver man ett samboavtal om man vill fördela samboegendomen på ett annat sätt än 50/50.


När ska man skriva ett samboavtal?

Det finns vissa situationer där ett samboavtal är nödvändigt, exempelvis:

• Om ni flyttar till en bostad som bara en av er äger.
Även fast bostaden bara tillhör ena sambon, ska bostaden enligt lagen ändå delas lika vid en eventuell separation. I samboavtalet kan ni bestämma att detta inte ska gälla.

• Om ni har gått in med olika stora kontantinsatser.
Då ska ni skriva ett samboavtal, men även ett skuldebrev för kontantinsatsen. Mer om det kan ni läsa här.

• Om ena sambon har betalat det mesta av bohaget.
I samboavtalet kan ni bestämma att den som har betalat för bohaget äger bohaget. Då behöver ni inte dela lika på möbler och inredning vid en separation.

• Om ni vill bestämma vem som äger vad. 
I ett samboavtal kan ni, medan ni fortfarande är sambos, bestämma vem som äger vad av bostadens tillhörigheter. Detta kan undvika framtida konflikter vid en eventuell separation.


Vad innebär sambolagen?

Sambolagens syfte är faktiskt att skydda sambos. Sambolagen säger därför att all samboegendom – bostaden och dess tillhörigheter – ska delas lika. Finns det inget samboavtal vid en separation är det alltså sambolagen som bestämmer hur fördelningen blir.

Låt oss säga att två sambos separerar utan ett samboavtal. Från det att samboförhållandet upphör har vardera sambo ett år på sig att begära bodelning. Vid en sådan bodelning ska bostad och bohag delas lika, oavsett vilken sambo som har betalat vad. I bodelningen ska det som har införskaffats för den gemensamma bostaden ingå, medan sakerna som varje sambo hade innan samboskapet fortsätter att tillhöra den enskilde sambon.


Vad menas med ett samboförhållande?

Ett samboförhållande innebär två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation som inte är tillfällig. Oftast ska man ha levt ihop i minst sex månader. Det finns även sju olika punkter som talar för att det är ett samboförhållande:

 • Ni har gemensam folkbokföringsadress.
 • Ni har gemensamma barn.
 • Ni har gemensam ekonomi.
 • Ni har ett sexuellt samliv.
 • Ni har skrivit ett inbördes testamente.
 • Ni har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
 • Ni har skrivit ett samboavtal.

Som alltid när det kommer till juridik, bedöms förhållandet som en helhet. Ni behöver alltså inte uppfylla alla punkter för att ni ska anses vara sambos.


När upphör ett samboförhållande?

Det är enbart den egendom ni förfogade över vid tidpunkten då samboförhållandet tog slut, som ska fördelas vid en bodelning. Ett samboförhållande anses vara upphört när något av följande har inträffat: 

 • Ni flyttar isär.
 • Ni gifter er.
 • Någon av er går bort.
 • Någon av er ansöker om bodelningsman.
 • Någon av er ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
 • Någon av er väcker talan om övertagande av bostaden.

Vad menas med bostad och bohag?

Bostad är som det låter – det stället där ni bor gemensamt och är folkbokförda. Bohag är däremot lite luddigare, men innefattar saker som möbler, hemelektronik, porslin, husgeråd och så vidare.

Fritidsutrustning, bilar, sommarhus eller liknande är inte samboegendom. Inte heller sparpengar på banken, aktier, fonder eller liknande. Man brukar säga att allt man kan ställa i vardagsrummet utan att det ser konstigt ut, ska ingå i en bodelning. Den gemensamma soffan är med andra ord bohag medan ena sambons fiskeutrustning inte är det.


När börjar ett samboavtal att gälla?

När samboavtalet är undertecknat av båda parter är avtalet gällande. Avtalet är gällande tills dess att ett nytt samboavtal skrivs, eller när samboförhållandet upphör.


Vad kan man bestämma i ett samboavtal?

I ett samboavtal kan ni bestämma att all egendom eller bara viss egendom, ska hållas utanför bodelningen. Det innebär att ni inte kommer att behöva dela den specifika egendomen 50/50 vid en eventuell separation. Ni kan exempelvis välja att varken bostad och bohag ska vara samboegendom, eller bara det där dyra matbordet en av er köpte för egna pengar.

Ni kan bestämma fritt över samboegendom, men ni kan inte reglera sådant som inte faller under kategorin samboegendom. Ni kan inte heller skriva bort regeln som ger en sambo rätt att ta över bostaden i vissa speciella fall.

Skulle ert samboförhållande upphöra för att någon av er går bort, har den efterlevande sambon alltid rätt till totalt två prisbasbelopp från egendomen – även om ni har bestämt att inget ska klassas som samboegendom. Denna regel är för att skydda den efterlevande sambon från att lämnas utan någonting, om partnern plötsligt skulle dö. 

Viktigt att veta: prisbasbelopp brukar uppdateras varje år. Två prisbasbelopp är totalt 95 200 kronor år 2021.


Finns det en mall för samboavtal?

Att ladda ner en gratismall för samboavtal kan bli dyrare i längden. Ett samboavtal är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande. Ett felaktigt samboavtal kan i värsta fall ogiltigförklaras längre fram. 

Om samboavtalet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att allt ni har kommit överens om inte längre gäller. Vår rekommendation är därför att alltid skriva ett samboavtal med hjälp av en jurist.


Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Man kan bara skriva ett samboavtal både innan och under samboförhållandet. Däremot kan man inte skriva ett samboavtal efter att samboförhållandet redan har upphört.

Det innebär att två sambos som redan har bott ihop i flera år kan skriva ett samboavtal. Med andra ord – det är aldrig försent att skriva ett samboavtal.


Kan man skriva ett samboavtal själv?

Vi rekommenderar alltid att skriva avtal med hjälp av en jurist. Hos oss kan du enkelt skriva ditt samboavtal. Du använder vår  avtalstjänst och sedan sammanställer en jurist dina uppgifter till ett juridiskt korrekt avtal. 


Behövs ett samboavtal när man flyttar in i någons bostadsrätt?

Det är inte ovanligt att man blir sambo genom att flytta in i sin partners lägenhet. I många fall är lägenheten en bostadsrätt. Är bostadsrätten köpt innan relationen inleddes, räknas den inte som samboegendom och ska därför inte fördelas lika mellan samborna vid en separation och en eventuell bodelning.

Om en bostadsrätt köps under en samborelation, för att användas som en gemensam bostad, räknas den som gemensam samboegendom. Även om det bara är ena sambon som har betalat exempelvis kontantinsatsen eller står som ensam ägare. Vid en bodelning har ändå den icke-betalande sambon rätt till halva bostadsrätten, enligt sambolagen.
I sånt fall bör man skriva ett samboavtal som förtydligar att bostadsrätten är ena sambons enskilda egendom.

Om det finns synnerliga skäl kan den icke-betalande partnern, trots samboavtal, ta över bostadsrätten vid en separation. Synnerliga skäl gäller främst om det finns gemensamma barn med i bilden. Om det görs en behovsprövning vid bodelningen och det fastställs att den som inte äger bostadsrätten har ett större behov av bostaden, har denne rätt till bostadsrätten.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Ersättningen sker genom att bostadens värde avräknas vid sambornas andelar i bodelningen. Om detta inte räcker för att ersätta värdet ska resten betalas med pengar.


Hur gör man när man har köpt en gemensam bostad men har betalat olika kontantinsatser?

När man har köpt en gemensam bostad men har betalat olika stor kontantinsats, bör man skriva både ett skuldebrev och ett samboavtal.

Vid upphörandet av ett samboförhållande kan en sambo begära en bodelning. I en bodelning ska den gemensamma bostaden och bohaget delas lika mellan er, efter att skulderna för bostad och bohag är avräknade.

Sambolagen tar inte hänsyn till om ni har betalat olika kontantinsatser för bostaden, utan ni får hälften var av värdet/vinsten som finns kvar efter att skulderna för bostadsrätten är avräknade. 

Den sambo som har betalat störst kontantinsats förlorar såklart ekonomiskt på detta, eftersom värdet/vinsten delas lika. 

För att undvika detta ska ni först upprätta ett skuldebrev på mellanskillnaden av kontantinsatsen. Sedan upprättar ni ett samboavtal där ni utesluter bostaden från samboegendomen.
Genom att utesluta bostaden från samboegendomen, kommer då ena sambons skuld för kontantinsatsen inte kunna räknas av innan bodelningen. Så länge bostadsrätten räknas som samboegendom, kommer alla skulder kopplade till bostaden kunna räknas av innan bodelningen. Även skulden mellan er som avser kontantinsatsen.

När bostadsrätten inte är samboegenedom, delar ni lika på vinsten, men ena sambon har kvar sin skuld för mellanskillnaden av kontantinsatsen till den andra sambon.

Låter detta krångligt? Hör av er till någon av våra jurister så hjälper vi er. 

Tips! Om ni har betalat olika kontantinsatser och behöver både skuldebrev och samboavtal, skriver ni båda avtalen till priset av ett. Läs mer här.


Är det nödvändigt att skriva ett samboavtal när man bor i en hyresrätt?

Vi får ofta frågan om det går det att förlora ett hyreskontrakt vid en separation utan ett samboavtal. Svaret är: det beror på. 

När två sambos separerar kan någon av parterna begära en bodelning. En bodelning innebär att den gemensamma samboegendomen delas lika mellan parterna. Med samboegendom avser bohag och – i vissa fall – bostad. Vad som menas är bostad och bohag finns förtydligat här.

Ifall bostaden räknas som samboegendom beror på när och i vilket syfte den införskaffades. Införskaffades den med syftet att vara er gemensamma bostad, räknas den som samboegendom. Vid en bodelning görs i sånt fall en behovsprövning, där lägenheten tillfaller den som har störst behov av bostaden – oavsett om denne står på hyreskontraktet.

Införskaffades hyresrätten innan samborelationen startade, ska den inte räknas in i bodelningen. Men – finns det rimliga skäl till att sambon, som inte står på hyreskontraktet, är i större behov av lägenheten kan denne få rätt till hyreskontraktet ändå. Då måste det röra sig om synnerliga skäl, vilket är förtydligat i 22 § i sambolagen.


Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?

Till skillnad från ett äktenskapsförord, behöver inte ett samboavtal registreras hos skatteverket för att vara giltigt. Samboavtalet blir istället giltigt så fort ni båda har signerat det. Tänk därför på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe, exempelvis ett brandsäkert kassaskåp eller i ett bankfack.

Tips! Se till att förvara samboavtalet på ett tryggt ställe och i två likadana exemplar.


Vad gäller vid samboavtal och dödsfall?

Sambos ärver inte varandra. Skulle en sambo gå bort, kommer samboegendomen först delas genom en bodelning. Den samboegendom, samt all enskild egendom som tillhör den avlidne, tillfaller dödsboet efter den avlidne sambon. Sedan fördelas tillgångarna enligt arvsordningen – vilket innebär att arvet i första hand går till barn och bröstarvingar. Finns inga barn, ärver den avlidnes föräldrar. Den efterlevande sambon tillhör i regel inte dödsboet och kommer därför inte att ärva någonting efter sin avlidne partner.

Vill ni att fördelningen ska ske på ett annat sätt, det vill säga – vill ni ärva varandra, rekommenderar vi att ni skriver ett testamente

Finns det ett samboavtal när någon går bort, räknas dödsfallet som en separation och era tillgångar delas mellan er enligt överenskommelsen i samboavtalet.

Finns det inget samboavtal måste den efterlevande sambon kräva bodelning senast vid bouppteckningen. Om det görs kommer bostad och bohag delas på hälften, där ena halvan tillfaller den efterlevande och den andra halvan dödsboet. En efterlevande sambo har dock alltid rätt att få ut minst 2 prisbasbelopp från den gemensamma samboegendomen. Denna regel kallas för lilla basbeloppsregeln och är till för att säkerhetsställa att en efterlevande sambo inte lämnas utan någonting alls.


Skriv samboavtal

online


599 kr

Skriv samboavtal

via telefon


599 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview