Samboavtal


Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambos separerar, oavsett vem som har betalat för vad. Det kan röra sig om allt från soffan i vardagsrummet eller till ena sambons bostadsrätt. Med hjälp av ett samboavtal kan ni själva bestämma hur era tillhörigheter ska fördelas vid en eventuell separation.

samboavtal flytta ihop bostadsrätt avtal

Bra att veta om samboavtal

Var tydlig.

Tänk på att beskriva bostaden och bohaget så tydligt som möjligt, så att ni båda är införstådda i vilken samboegendom ni menar. För vaga formuleringar kan leda till missförstånd vid en eventuell bodelning.

Ett samboavtal behöver inte registreras.

Jämfört med vissa andra juridiska avtal behöver ett samboavtal inte registreras för att vara giltigt. Däremot är det bra att låta en jurist se över ert avtal så att ni kan vara trygga i att det är juridiskt korrekt.

I vissa fall behövs även ett skuldebrev.

Om ni har betalat olika kontantinsatser till er gemensamma bostad ska ni upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni kan läsa mer om det här.

Kolla upp vad som räknas som samboegendom.

Bohag som införskaffats innan ni blev sambos, är inte inkluderade i er samboegendom. Det är bara bohag som är införskaffad för gemensamt bruk som innefattas av samboavtalet.

Samboavtalet ska upprättas i två likadana exemplar.

Ett samboavtal ska upprättas i två likalydande exemplar, vara signerat av båda samborna och helst daterat, eftersom att det är det senast upprättade samboavtalet som gäller.

Ta hjälp av jurist.

Vår rekommendation är att alltid att skriva ett samboavtal tillsammans med en jurist.

Frågor och svar om samboavtal

Vad är ett samboavtal? Pil

Vad är sambolagen? Pil

Samboegendom Pil

Bodelning mellan sambos Pil

Flytta in i någons bostad Pil

Sambos och dödsfall Pil

Skriva samboavtal själv Pil

Hjälp Pil

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal skrivs mellan två sambos för att bestämma hur bostad och bohag ska delas mellan dem vid en eventuell separation.
Anledningen till att skriva ett samboavtal är att man vill fördela samboegendomen på ett annat sätt än i lika stora delar, eller att man vill att egendomen inte ska delas alls. 

  När ska man skriva ett samboavtal?

 Om bara en av er äger er gemensamma bostad.

Även fast bostaden bara tillhör ena sambon, ska bostaden enligt lagen ändå delas lika vid en eventuell separation. I samboavtalet kan ni bestämma att detta inte ska gälla.

  Om ni har gått in med olika stora kontantinsatser.

Då ska ni skriva ett samboavtal, men även ett skuldebrev för kontantinsatsen. Mer om det kan ni läsa här.

 Om ena sambon har betalat det mesta av bohaget.

I samboavtalet kan ni bestämma att den som har betalat för bohaget äger bohaget. Då behöver ni inte dela lika på möbler och inredning vid en separation.

  Om ni vill bestämma vem som äger vad.

I ett samboavtal kan ni, medan ni fortfarande är sambos, bestämma vem som äger vad av bostadens tillhörigheter. Detta kan undvika framtida konflikter vid en eventuell separation.

Vad kan man bestämma i ett samboavtal?

I ett samboavtal kan ni bestämma att all egendom eller bara viss egendom, ska hållas utanför bodelningen. Det innebär att ni inte kommer att behöva dela den specifika egendomen vid en eventuell separation. Ni kan till exempel välja att varken bostad och bohag ska vara samboegendom, eller bara det där dyra matbordet en av er köpte för egna pengar.

Även om ni kan bestämma fritt över samboegendom, kan ni inte reglera sådant som inte är klassat som samboegendom.

Ni kan inte heller avtala bort regeln som ger en sambo rätt att ta över bostaden i vissa speciella fall. Läs mer om sambolagen 22 § – om undantag då samboavtal inte gäller.

Vad kan man bestämma i ett samboavtal?

När börjar ett samboavtal att gälla?

När samboavtalet är undertecknat av båda parter är avtalet gällande. Avtalet är gällande tills dess att ett nytt samboavtal skrivs, eller när samboförhållandet upphör.

När börjar ett samboavtal att gälla?

Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Ett samboavtal kan endast skrivas innan och under samboförhållandet, aldrig efter. Det innebär att två sambos som redan har bott ihop i flera år kan skriva ett samboavtal, under pågående samborelation. Så länge ni är sambos är det därför aldrig för sent för att skriva ett samboavtal.

Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?

Till skillnad från ett äktenskapsförord, behöver inte ett samboavtal registreras hos skatteverket för att vara giltigt. Samboavtalet blir istället giltigt så fort ni båda har signerat det.

Tänk därför på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe, exempelvis ett brandsäkert kassaskåp eller i ett bankfack.

Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?

Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Låt oss säga att två sambos separerar utan ett samboavtal. Från det att samboförhållandet upphör har vardera sambo ett år på sig att begära bodelning. Vid en sådan bodelning ska bostad och bohag delas lika, oavsett vilken sambo som har betalat vad. I bodelningen ska allt som har införskaffats för den gemensamma bostaden ingå. Detta kan såklart bli en förlustaffär för den som har lagt ut mest pengar, då allt ska delas lika.

Signat

Obs! De saker som varje sambo hade innan samboskapet är inte samboegendom. De fortsätter därför att tillhöra den enskilde sambon.

Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Vad är sambolagen?

Sambolagens syfte är faktiskt att skydda sambos. Sambolagen säger därför att all samboegendom – bostaden och dess tillhörigheter – ska delas lika. Finns det inget samboavtal vid en separation är det alltså sambolagen som bestämmer hur fördelningen blir.

Vad räknas som ett samboförhållande?

Ett samboförhållande innebär två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation som inte är tillfällig. Oftast ska man även ha levt ihop i minst sex månader. Det finns också sju olika punkter som talar för att det är ett samboförhållande.

  Ni har gemensam folkbokföringsadress.
  Ni har gemensamma barn.
  Ni har gemensam ekonomi.
  Ni har ett sexuellt samliv.
  Ni har skrivit ett inbördes testamente.
  Ni har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
  Ni har skrivit ett samboavtal.

Som alltid när det kommer till juridik, bedöms förhållandet som en helhet. Ni behöver alltså inte uppfylla alla punkter för att ni ska anses vara sambos.

När upphör ett samboförhållande?

Den samboegendom som fördelas vid en bodelning är enbart den egendom ni förfogade över vid tidpunkten då samboförhållandet tog slut. Ett samboförhållande anses vara upphört när något av följande har inträffat:

  Ni gifter er.
  Ni flyttar isär.
  Någon av er går bort.
  Någon av er ansöker om bodelningsman.
  Någon av er ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
  Någon av er väcker talan om övertagande av bostaden.

Samboegendom

Samboegendom är en juridisk term som är ofta förekommande när man pratar om samboavtal. Samboegendom är egendom som två sambos har införskaffat för gemensam användning. Vid en separation ska samboegendomen delas lika mellan föredetta sambos.

Bostad och bohag som införskaffas under en pågående relation för att användas som gemensam bostad, räknas som samboegendom. Det spelar ingen roll om det bara är en sambo som har betalat för exemplevis bostaden eller soffan i vardagsrummet – egendomen ska delas lika vid en eventuell separation.

  Bostad

Bostad är som det låter – det stället där ni bor gemensamt och är folkbokförda. För att bostaden ska räknas som samboegendom ska den ha införskaffats för ert gemensamma boende efter att ni blev ett par. Vem som har betalat för bostaden eller står på kontraktet spelar ingen roll. Istället är det tidpunkten för när bostaden skaffades, samt syftet som avgör om bostaden är samboegendom eller inte.

   Bohag

Bohag är däremot lite otydligare, men innefattar saker som möbler, hemelektronik, porslin, husgeråd och så vidare. Man brukar säga att allt man kan ställa i vardagsrummet utan att det ser konstigt ut ska ingå i en bodelning. Den gemensamma soffan är med andra ord bohag medan ena sambons fiskeutrustning inte är det.

Samboegendom kan bara bestå av bostad och bohag. Fritidsutrustning, bilar, sommarhus eller liknande räknas inte som samboegendom. Inte heller sparpengar, aktier och liknande.

samboegendom bostad bohag sambos flytta isär

Bodelning mellan sambos

När sambos ska dela på sin samboegendom görs det genom en bodelning. Båda sambos har rätt att begära en bodelning när samboförhållandet har upphört.
Om ena sambon begär bodelning spelar det därför ingen roll att andra sambon inte vill genomföra en. Rätten att begära bodelning gäller däremot bara under ett år efter att samboförhållandet har tagit slut.

samboavtal bodelning samboegendom hur sambos

Flytta in i någons bostad

Oavsett om din partner flyttar in i din bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt kan ni behöva ett samboavtal. Anledningarna är lite olika beroende på boendeform och ägarförhållandet mellan er, men syftet är det samma. Nämligen att se till att bostaden delas rättvist vid en eventuell separation.
Detta gäller för bostaden när två sambos flyttar ihop.

Vad som gäller för olika boendeformer

  Bostadsrätt

En bostadsrätt som köps under en relation för att användas som en gemensam bostad ska delas lika vid en eventuell separation. Även om det bara är ena sambon som har betalat hela kontantinsatsen eller står som ensam ägare. Vid en bodelning har ändå den icke-betalande sambon rätt till halva bostadsrätten, enligt sambolagen.

  Fastighet

En fastighet har samma regler som bostadsrätt. Om fastigheten har införskaffats under förhållandet – för att vara ert gemensamma hem – ska den alltså räknas som samboegendom, och därför delas lika vid ett uppbrott.

  Hyresrätt

En hyresrätt som har införskaffats under relationens pågående – för er gemensamma användning – räknas som samboegendom, och ska även den delas lika om två sambos flyttar isär.

  Sambon som är i störst behov av bostaden har rätt att få den.

Oavsett vem som äger bostaden eller vem som har betalat mest, ska den sambo som har bäst behov få bostaden (när den är samboegendom). När bostaden tas över ska den övertagande sambon betala för värdet i första hand med sina andelar av övriga samboegendomen.

Om det inte räcker ska resten betalas med pengar. Sambon som förlorar sin bostad kommer i sin tur befrias från skulderna kopplade till bostaden. Är bostaden en hyresrätt ska den övertagande sambon inte betala någonting alls. Det beror på att hyreskontrakt inte har något värde eftersom de inte går att köpa.

  Såvida ni inte skriver ett samboavtal.

Genom att skriva ett samboavtal ändrar ni bostaden till enskild egendom. Det innebär att bostaden inte längre ska delas enligt sambolagen. Den sambo som har störst behov av bostaden kommer därför inte att få den. Istället ska bostaden delas enligt ägarandelarna i köpes- eller hyreskontraktet.

Finns det några undantag då bostaden inte skyddas av ett samboavtal?

Sambo med synnerliga skäl kan få ta över bostadsrätt eller hyresrätt trots samboavtal. Även om ni har skrivit ett samboavtal finns det vissa skyddsregler i 22 § i sambolagen.

Regeln går inte att avtala bort och innebär att en sambo kan få överta den gemensamma bostaden om det är en bostadsrätt eller hyresrätt trots att det finns ett samboavtal. Regeln gäller däremot inte för fastigheter.

Har ni inga gemensamma barn kan bostaden endast tas över om synnerliga skäl föreligger. Det är ett högt ställt krav och det är sällan sambos lever upp till dessa.
Har ni gemensamma barn kan sambon ha rätt att ta över bostaden om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt. Det är därför lättare för ena sambon att få ta över bostaden om ni har barn.

Anspråket på att få ta över bostaden ska göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Har sambon som vill ta över bostaden flyttat ut ska dock anspråket göras inom 3 månader från att sambon flyttade.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Ersättningen sker genom att bostadens värde avräknas vid sambornas andelar i bodelningen. Om detta inte räcker för att ersätta värdet ska resten betalas med pengar.

Finns det några undantag då bostaden inte skyddas av ett samboavtal?

Sambos och dödsfall

Det är vanligt idag att två personer lever som sambos ett helt liv utan att gifta sig. Till skillnad från makar, ärver sambos per automatik inte varandra. Om en sambo går bort utan ett testamente, är det istället sambons familj och släktingar som ärver sambons egendom. 

Sambos bör skriva testamente

Om ni är två sambos som vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente. Ni kan nämligen inte bestämma hur ert arv ska fördelas i ett samboavtal. 

När en sambo går bort kan den efterlevande sambon begära bodelning av samboegendomen. Den avlidnes familj kan däremot inte kräva att en bodelning enligt sambolagen ska ske. Bodelningen sker på samma sätt som bodelning mellan sambos, fast med skillnaden att bodelningen görs mellan den efterlevande sambon och dödsboet. 

Finns det ett samboavtal när någon går bort har den efterlevande fortfarande en ensidig rätt att begära bodelning. Finns ingen samboegendom finns det dock ingenting att dela på eftersom det bara är samboegendom som ska ingå i bodelningen.  

Efter bodelningen mellan den efterlevande sambon och dödsboet fördelas tillgångarna efter den avlidne enligt arvsordningen. Det innebär att arvet i första hand går till barn och bröstarvingar. 

Finns inga barn, ärver den avlidnes föräldrar. Den efterlevande sambon tillhör i regel inte dödsboet och kommer därför inte att ärva någonting efter sin avlidne partner.

Om ingen bodelning begärs kommer den efterlevande sambon behålla sin egendom och den avlidnes egendom kommer gå direkt till dödsboet. Egendomen som ägdes tillsammans kommer då att ägas mellan den efterlevande sambon och dödsboet enligt ägarförhållandena.

Då den efterlevande sambon har rätt till två prisbasbelopp från samboegendomen kan det vara värt att begära bodelning. Den efterlevande sambon måste även begära bodelning om sambon vill få ta över den gemensamma bostaden.  

Signat

Obs! Lilla basbeloppsregeln innebär att om ert samboförhållande skulle upphöra för att någon av er går bort, har den efterlevande sambon alltid rätt till totalt två prisbasbelopp från samboegendomen. Denna regel är för att skydda den efterlevande sambon från att lämnas utan någonting. Två prisbasbelopp är totalt 95 200 kronor år 2021.

Hur går en bodelning till när en sambo går bort?

När en sambo går bort upphör samborelationen. Den efterlevande sambon har då rätt att begära bodelning av samboegendomen. Begäran måste komma senast vid bouppteckningen efter den avlidne sambon. Det innebär att all samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.

Den efterlevande sambon räknar då ihop sina tillgångar och skulder kopplade till samboegendomen. Detsamma gäller för dödsboet efter den efterlevande sambon. Det som blir kvar ska sedan delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvtagare.

Hur går en bodelning till när en sambo går bort?

Kan min sambo ta över vårt gemensamma boende om jag dör?

När ett samboförhållande upphör genom dödsfall, har den efterlevande sambon ensidig rätt att begära bodelning. För att kunna ta över bostaden måste den efterlevande sambon begära bodelning. Vid bodelningen ska nämligen samboegendomen delas upp mellan dödsboet och den efterlevande sambon.

Om bostaden är samboegendom

Om den gemensamma bostaden räknas som samboegendom kommer den ingå i bodelningen. Det betyder att den efterlevande sambon ska få bostaden om sambon har behov av den. Den efterlevande sambon får då bostaden genom lottläggningsregeln. Är bostaden en bostadsrätt, fastighet eller annan bostad som har ett pengavärde ska dödsboet kompenseras genom att få motsvarande värde i annan samboegendom. Räcker inte samboegendomen till, ska den efterlevande sambon betala resten i pengar.

Om bostaden inte är samboegendom

Det finns tillfällen då den efterlevande sambon får ta över bostaden även när bostaden inte är samboegendom. Bostaden får dock bara vara en hyresrätt eller bostadsrätt för att kunna övertas. Är bostaden en fastighet kan den efterlevande sambon därför inte göra anspråk på bostaden. Det måste även anses skäligt att den efterlevande sambon tar över bostaden. Den efterlevande sambon får då bostaden genom övertaganderegeln. Om den efterlevande sambon tar över bostaden ska dödsboet ersättas i första hand med övrig samboegendom. Om samboegendomen inte räcker, ska den efterlevande sambon betala resten i pengar.

Rätt att överta hyreskontrakt

Om den efterlevande sambon har fått en hyresrätt genom lottläggningsregeln eller övertaganderegeln får inte hyresvärden neka sambon att överta hyreskontraktet. Den efterlevande sambon har dock en skyldighet att meddela hyresvärden att hen har övertagit lägenheten.

Rätt att bli medlem i bostadsrättsförening

Enligt huvudregeln får inte en bostadsrättsförening neka en sambo att bli medlem när hen har fått bostadsrätten genom lottläggningsregeln eller övertaganderegeln. Föreningen kan dock i vissa fall ha rätt att neka sambon medlemskap om sambon inte uppfyller så kallade insållningsklausuler i stadgarna. Det är exempelvis att medlemmarna måste tillhöra en viss åldersklass eller sammanslutning för att kunna bli medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Rätt att få fastighet skriven på sig själv

Har den efterlevande sambon fått fastigheten genom lottläggningsregeln ska sambon ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. I ansökan ska originalkopian av bodelningsavtalet skickas med. Om det finns villkor i bodelningsavtalet om att även lånen ska tas över, ska även intyg som visar att det har skett skickas med.

Kan min sambo ta över bostaden om jag dör?

Skriva samboavtal själv

Om ni ska skriva samboavtal själva finns det massor av information att hitta online. Tänk på att alla situationer är unika och att informationen kanske inte passar just er. Se också till att ni har koll på formkraven.

Vi rekommenderar såklart att alltid skriva samboavtal med hjälp av en jurist. Om ni känner er osäkra eller om ni har några frågor är ni alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister.

Här har vi samlat våra bästa tips till er som vill skriva samboavtal själv.

Tips när du ska skriva samboavtal själv

  Börja med att kolla vad lagtexten säger om samboavtal. Det finns mängder av information om samboavtal – använd er av pålitliga källor.

  Formulera er så tydligt som möjligt. Istället för att skriva “Soffa”, skriv “Soffa modell Madison från Mio, 3-sits ljusgrå”.

  Om samboavtalet ska innefatta er bostad – skriv lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning, samt fullständig adress.

  Om ni inte vill specificera vilket bohag som ska vara enskild egendom, kan ni istället skriva att all egendom ska vara enskild. Då behöver ni inte lista varje sak för sig.

  Glöm inte personnummer och fullständigt namn, samt att signera samboavtalet.

  Tänk på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe. Ni ska även ha två stycken likadana, samt signerade, exemplar.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.

 Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om samboavtal svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Signat

Obs! Om samboavtalet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att allt ni har kommit överens om inte längre gäller. Gör därför grundlig efterforskning

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Det beror på vilka juridiska kunskaper du har, samt hur mycket efterforskning du gör. Väljer du att skriva samboavtal själv, gäller det att ha koll på formkraven. Hör även med vänner och bekanta om de har ett samboavtal från en jurist som ni kan använda som underlag.

Om du vill vara trygg med att ditt samboavtal uppfyller alla kriterier kan du använda vår avtalstjänst. Du fyller bara i era uppgifter och sedan sammanställer en jurist dina uppgifter till ett juridiskt korrekt avtal.

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Finns det en mall för samboavtal?

Det finns massor av mallar för samboavtal att ladda ner online. Tänk på att ett samboavtal är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande.
Det finns såklart alltid en risk att standardmallar inte är anpassade efter er situation – använd i först hand mallen som underlag för ert avtal. Ett felaktigt samboavtal kan i värsta fall ogiltigförklaras längre fram.

Finns det en mall för samboavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview