Klandra ett testamente

Testamente

Att klandra ett testamente innebär att vissa delar, eller hela testamentet, ska ogiltigförklaras. För att ett testamente ska kunna klandras måste testamentet anses vara ogiltigt på något sätt. Har du bevisning eller annan information som talar för att upprättandet av ett testamente har gått till på ett felaktigt sätt, ska du klandra testamentet.

Du kan klandra testamentet som helhet, eller endast vissa specifika delar. Detta ska ske inom sex månader från att du har blivit delgiven testamentet.

Hur klandrar man ett testamente?

Om du ska klandra ett testamente vänder du dig till den tingsrätt där den avlidne hade sin folkbokföringsadress (här kan du hitta de olika tingsrätterna).

Beskriv utförligt på vilka grunder du anser att testamentet ska ogiltigförklaras. Domstolen kommer sedan att pröva din klandertalan – antingen kan de förklara testamentet (eller delar av testamentet) som ogiltigt, eller så kan de anse att dina argument är otillräckliga. Då kommer testamentet att fortsätta att gälla.

Anledningar till att klandra ett testamente

  • Testatorn var inte behörig att upprätta ett testamente.
  • Testatorn var inte vid sin sinnens fulla bruk vid upprättandet av testamentet.
  • Testamentet uppfyller inte de lagliga formkraven.
  • Testatorn har blivit pressad eller förledd att upprätta testamentet.

När ska man klandra man ett testamente?

Från att en arvinge har blivit delgiven testamentet har hon/han sex månader på sig att väcka klandertalan. Görs en klandertalan efter denna tidsfrist kommer den ej att gälla.

Vilka har rätt att klandra ett testamente?

Det är bara arvingar till testatorn som kan klandra testamentet. En arvinge är en person som laglig rätt till arv.

Arvingar som har rätt att klandra ett testamente

  • En efterlevande maka eller make, till den bortgångne.
  • En legal arvinge (enligt arvsordningen).
  • Allmänna arvsfonden, om det inte finns några arvingar.
Tillbaka till Testamente