Umgängesavtal


Efter en separation blir tillvaron ofta upp och ner för en tid, speciellt när det finns barn med i bilden. Oftast finns det en muntlig överenskommelse angående hur tiden med barnet ska fördelas, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Med hjälp av ett umgängesavtal sätter ni tydliga regler för hur umgänget med barnet/barnen ska se ut.

umgängesavtal mamma barn skilsmässa

Tips när ni ska skriva umgängesavtal


Se till barnets bästa.

Det är en ganska självklar men också viktig påminnelse. Det är inte föräldrarnas behov som ska tillgodoses, utan barnets.

Båda föräldrarna har rätt till umgänge.

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om ni har gemensam, delad eller ensam vårdnad.

 Det finns hjälp att få.

Om ni inte skulle komma överens, kan ni alltid vända er till socialtjänsten för att få hjälp. Mer info finns hos er kommun.

Avtalet måste godkännas.

Umgängesavtalet måste bli godkänt av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Om umgängesavtalet inte är godkänt av socialnämnden eller fastställt av tingsrätten, är det inte gällande.

Var tydliga.

Vi rekommenderar att bestämma umgänget så detaljerat och tydligt som möjligt, för att minska utrymmet för framtida missförstånd.

Riktlinjer behövs ibland.

Att skriva ett umgängesavtal kan verka formellt, men enligt vår erfarenhet är det bra med tydliga riktlinjer – både för barn och föräldrar – efter en separation.

Frågor och svar om umgängesavtal

Vad är ett umgängesavtal? Pil

När behövs umgängesavtal? Pil

Formkrav och giltighet  Pil

Hjälp Pil

Vad är ett umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är ett skriftligt kontrakt mellan två föräldrar som bestämmer hur umgänget med deras gemensamma barn ska se ut. När ett umgängesavtal är skrivet ska avtalet sedan registreras och godkännas av socialnämnden. Det är först när umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden som avtalet blir gällande.

  Vad kan man bestämma i ett umgängesavtal?

I ett umgängesavtal reglerar ni hur tiden med barnet eller barnen ska fördelas. Vanligtvis har man med följande i umgängesavtalet:

 Vilka dagar, veckor eller månader barnet ska umgås med vardera föräldern.

 Hur lov och långhelger ska delas upp.

 Hur man går tillväga när föräldrarna behöver byta tider med varandra.

Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.

Vilken förälder som ska betala för resekostnaderna i samband med hämtning och lämning.

Tips! Ni bestämmer själva hur detaljerat umgängesavtal ni vill skriva, men oftast är det bäst att vara så tydlig som möjligt. Då vet båda föräldrarna vad det är som gäller.

  Vad betyder umgängesrätt?

Umgängesrätt är ett begrepp inom familjerätten och handlar om relationen mellan ett barn och föräldrarna. Ett barn har nämligen alltid rätt att umgås med båda sina föräldrar, även om ena föräldern har ensam vårdnad över barnet. Med ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgängesrätten ska regleras.

Utgångspunkten för umgängesrätten är barnets bästa och grundregeln är att det bästa för ett barn är att få träffa båda föräldrarna – umgängesrätten är därför ganska långtgående.

Umgängesrätten kan dock dras in om umgänget skulle vara till skada för barnet. Exempel när umgängesrätten har dragits in är när barnet har utsatts för övergrepp, eller riskeras att föras utomlands.

Vad betyder boförälder och umgängesförälder?

Boförälder är, som namnet antyder, den förälder där barnet stadigvarande bor hos. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna lika mycket, är boföräldern den föräldern där barnet är folkbokfört. Umgängesföräldern blir då den förälder där barnet inte stadigvarande bor eller inte är folkbokförd.

Att vara boförälder eller umgängesförälder påverkar inte på vilket sätt ni reglerar umgänget i erat umgängesavtal. Det är inte heller någon skillnad på dina rättigheter som förälder om du är boförälder eller umgängesförälder.

Vad betyder boförälder och umgängesförälder?

Vad innebär umgängessabotage?

Att medvetet försvåra umgänget för den andra föräldern eller att bryta mot umgängesavtalet kallas för umgängessabotage. Det kan exempelvis vara att medvetet komma försent när man ska lämna barnet. Att resa iväg med barnet under den andra förälderns umgängestid (utan att ha bett om lov) räknas också som umgängessabotage.

När vårdnadstvister avgörs i domstol brukar man se väldigt allvarligt på umgängessabotage, och det är inte ovanligt att den föräldern som medvetet har försvårat umgänget förlorar vårdnaden.

Vad innebär umgängessabotage?

När behövs umgängesavtal?

Det är alltid frivilligt att upprätta ett umgängesavtal. Om ni upplever att ni har svårt att komma överens om hur umgänget med ert gemensamma barn ska fördelas, kan det vara en god idé att skriva ett umgängesavtal.

När föräldrar kan behöva ett umgängesavtal

  • Föräldrarna upplever att muntliga överenskommelser om umgänget med barnet inte följs.
  • Föräldrarna har svårt att komma överens om hur umgänget med barnet ska se ut.
  • Föräldrarna bor inte i samma stad och behöver bestämma hur resor, resekostnader etc ska fördelas.
  • Föräldrarna vill på förhand bestämma hur jul, födelsedagar och sommarlov etc med barnet ska fördelas. 
  • Föräldrarna vill, av olika anledningar, att fördelningen av umgänget ska fastställas juridiskt.

Är ett umgängesavtal nödvändigt om en av oss har ensam vårdnad?

Det är inte vårdnaden som avgör om ett umgängesavtal är nödvändigt. Föräldern utan vårdnad har nämligen rätt till umgänge med sitt barn. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte själv bestämma att barnet inte ska få träffa den andra föräldern. Det är bara om barnet riskerar att fara illa som umgängesrätten mellan barnet och föräldern kan stoppas.

Oftast skriver man ett umgängesavtal om det har varit oklarheter i hur umgänget ska se ut mellan föräldrar och barn. Ett umgängesavtal är en gemensam överenskommelse mellan föräldrarna till barnet, med syftet att förtydliga umgängesrutinerna för att minimera konflikter och missförstånd. Den förälder som har ensam vårdnad har dock inte rätt att ensamt bestämma hur umgänget ska se ut.

Är ett umgängesavtal nödvändigt om en av oss har ensam vårdnad?

Formkrav och giltighet

Vissa formkrav måste uppfyllas för att ett umgängesavtal ska vara juridiskt bindande. Det går att skriva sitt umgängesavtal själv, men vår rekommendation är att alltid skriva juridiska avtal med hjälp av en jurist.

Formkrav för umgängesavtal

  • Avtalet ska innehålla tydliga direktiv om hur umgänget ska fördelas.
  • Avtalet ska vara skriftligt och signerat av båda föräldrarna.
  • Avtalet ska vara godkänt av socialnämnden.

  Måste jag skriva på ett umgängesavtal?

Att skriva på ett umgängesavtal är frivilligt. Du är aldrig tvingad att skriva på ett umgängesavtal – om du skulle neka att skriva på händer ingenting, rent juridiskt. Den andra föräldern kan dock välja att vända sig till socialtjänsten eller domstol för att få rätt till sitt umgänge. Socialtjänsten har nämligen en skyldighet att hjälpa er att komma överens om umgängesavtalet. Socialtjänsten kan även vända sig till domstol för att driva frågan om en förälders umgängesrätt.

Det domstolen i realiteten gör är att “tvinga” på er ett umgängesavtal – det är därför lika bra att försöka komma överens om umgänget ändå, utan domstol. Har ni svårt att komma överens är Socialtjänsten i er kommun skyldiga att hjälpa till med samtal och familjerådgivning.

Själva syftet med ett umgängesavtal är att skriftligen bekräfta det båda föräldrarna har kommit fram till, angående umgänget med det gemensamma barnet eller barnen. I många situationer blir relationerna och umgänget mycket mindre konfliktfyllda när man har en skriftlig överenskommelse.

Hur länge gäller ett umgängesavtal?

Om umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden gäller avtalet tills dess att barnet har fyllt 18 år. Såvida inte föräldrarna skriver ett nytt umgängesavtal – då kommer det nya avtalet att ersätta det gamla.

Skulle en domstol fatta ett beslut angående föräldrarnas umgänge med barnet, kommer domstolsbeslutet att ersätta umgängesavtalet.

Hur länge gäller ett umgängesavtal?

Måste ett umgängesavtal registreras för att bli giltigt?

Ja, ett umgängesavtal ska registreras och godkännas av socialnämnden för att bli gällande. Ni ska vända er till den socialnämnd där barnet är folkbokfört och be dom godkänna ert skriftliga umgängesavtal. Oftast heter avdelningen ni ska vända er till inom socialnämnden för familjerätten.

Ni kan även vända er till tingsrätten för att ansöka om att de ska fastställa umgängesavtalet. En ansökan hos tingsrätten kostar 900 kronor. Ena föräldern kan själv ansöka om att tingsrätten ska fastställa umgängesavtalet – det behövs ingen blankett utan det är umgängesavtalet som används som underlag vid ansökan.

Måste ett umgängesavtal registreras för att bli giltigt?

Gäller ett muntligt umgängesavtal?

Nej, enligt lagen (Föräldrabalken) måste ett umgängesavtal vara skriftligt samt godkänt av socialnämnden för att gälla. Det räcker därför inte med att ni kommer muntligen överens om umgänget – det är inte juridiskt bindande.

Gäller ett muntligt umgängesavtal?

Finns det någon mall för umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är individuellt juridiskt dokument – vår rekommendation är därför att inte att använda sig av standardmallar. Det finns alltid en risk att standardmallar inte lever upp till de juridiska kraven som ställs.
Om ni behöver hjälp med att skriva umgängesavtal kan ni alltid använda vår avtalstjänst eller kontakta någon av våra jurister. Vi skriver ert umgängesavtal och skickar det som en PDF till er mail inom ett dygn. Enklare än så blir det inte!

Finns det någon mall för umgängesavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Umgängesavtal

online

499 kr

skriv här

Umgängesavtal

via telefon

499 kr

Boka tid
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview