Umgängesavtal


umgängesavtal mamma barn skilsmässa

Efter en separation blir tillvaron ofta upp och ner för en tid, speciellt när det finns barn med i bilden. Både vid gemensam och ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med båda föräldrarna. Oftast finns det en muntlig överenskommelse angående hur tiden med barnet ska fördelas, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Med hjälp av ett umgängesavtal sätter ni tydliga regler för hur umgänget med barnet/barnen ska se ut.

Tips när du ska skriva ett umgängesavtal


•  Se till barnets bästa.

Det är en ganska självklar men också viktig påminnelse. Det är inte föräldrarnas behov som ska tillgodoses, utan barnets.

•  Båda föräldrarna har rätt till umänge.

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om ni har gemensam, delad eller ensam vårdnad.

•  Det finns hjälp att få.

Om ni inte skulle komma överens, kan ni alltid vända er till socialtjänsten för att få hjälp. Mer info finns hos er kommun.

•  Avtalet måste godkännas.

Umgängesavtalet måste bli godkänt av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Om umgängesavtalet inte är godkänt av socialnämnden eller fastställt av tingsrätten, är det inte gällande. 

•  Var tydliga.

Vi rekommenderar att bestämma umgänget så detaljerat och tydligt som möjligt, för att minska utrymmet för framtida missförstånd. 

•  Riktlinjer behövs ibland.

Att skriva ett umgängesavtal kan verka formellt, men enligt vår erfarenhet är det bra med tydliga riktlinjer – både för barn och föräldrar – efter en separation.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv umgängesavtal

online

499 kr

Skriv umgängesavtal

via telefon

499 kr

Frågor och svar om umgängesavtal


Skriv umgängesavtal
online


499 kr

Skriv umgängesavtal
via telefon


499 kr

Vad är ett umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är ett kontrakt mellan två föräldrar som bestämmer hur umgänget med deras gemensamma barn ska se ut. Även om ena föräldern har ensam vårdnad över barnet, har barnet ändå rätt att träffa båda sina föräldrar. Umgängesrätten mellan barn och föräldrar regleras i 6 kapitlet föräldrabalken. 

I ett umgängesavtal bestämmer man skriftligt och tydligt hur umgänget ska fördelas. Ni kan bestämma att ert barn ska bo varannan vecka, eller att ena föräldern bara ska träffa barnet på helgerna. Ett umgängesavtal är med andra ord ett regelrätt kontrakt på vad ni har enats kring, så att båda föräldrarna vet vad det är som gäller.


Vad kan man bestämma i ett umgängesavtal?

I ett umgängesavtal reglerar ni hur tiden med barnet eller barnen ska fördelas. Vanligtvis har man med följande i umgängesavtalet:

  • Vilka dagar, veckor eller månader barnet ska umgås med vardera föräldern.
  • Hur lov och långhelger ska delas upp.
  • Hur man går tillväga när föräldrarna behöver byta tider med varandra. 
  • Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.
  • Vilken förälder som ska betala för resekostnaderna i samband med hämtning och lämning.

Ni bestämmer själva hur detaljerat umgängesavtal ni vill skriva, men oftast är det bäst att vara så tydlig som möjligt. Då vet båda föräldrarna vad det är som gäller. Ni kan självklart också ha ett generellt umgängesavtal med friare ramar, men av vår erfarenhet är det större chans att generella avtal leder till konflikter och missförstånd.


Vad betyder boförälder och umgängesförälder?

Boförälder är, som namnet antyder, den förälder där barnet stadigvarande bor hos. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna lika mycket, är boföräldern den föräldern där barnet är folkbokfört. Umgängesföräldern blir då den förälder där barnet inte stadigvarande bor eller inte är folkbokförd. Att vara boförälder eller umgängesförälder påverkar inte på vilket sätt ni reglerar umgänget i erat umgängesavtal. Det är inte heller någon skillnad på dina rättigheter som förälder om du är boförälder eller umgängesförälder.


Vad betyder umgängesrätt?

Umgängesrätt är ett begrepp inom familjerätten och handlar om relationen mellan ett barn och föräldrarna. Ett barn har nämligen alltid rätt att umgås med båda sina föräldrar, även om ena föräldern har ensam vårdnad över barnet. Med ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgängesrätten ska regleras. 

Utgångspunkten för umgängesrätten är barnets bästa och grundregeln är att det bästa för ett barn är att få träffa båda föräldrarna – umgängesrätten är därför ganska långtgående. 

Umgängesrätten kan dock dras in om umgänget skulle vara till skada för barnet. Exempel när umgängesrätten har dragits in är när barnet har utsatts för övergrepp, eller riskeras att föras utomlands.


Behövs umgängesavtal om ena föräldern har ensam vårdnad?

Det är inte vårdnaden som avgör om ett umgängesavtal är nödvändigt. Föräldern utan vårdnad har nämligen rätt till umgänge med sitt barn. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte själv bestämma att barnet inte ska få träffa den andra föräldern. Det är bara om barnet riskerar att fara illa som umgängesrätten mellan barnet och föräldern kan stoppas.

Oftast skriver man ett umgängesavtal om det har varit oklarheter i hur umgänget ska se ut mellan föräldrar och barn. Ett umgängesavtal är en gemensam överenskommelse mellan föräldrarna till barnet, med syftet att förtydliga umgängesrutinerna för att minimera konflikter och missförstånd. Den förälder som har ensam vårdnad har dock inte rätt att ensamt bestämma hur umgänget ska se ut.


Vad betyder umgängessabotage?

Att medvetet försvåra umgänget för den andra föräldern eller att bryta mot umgängesavtalet kallas för umgängessabotage. Det kan exempelvis vara att medvetet komma försent när man ska lämna barnet. Att resa iväg med barnet under den andra förälderns umgängestid (utan att ha bett om lov) räknas också som umgängessabotage. När vårdnadstvister avgörs i domstol brukar man se väldigt allvarligt på umgängessabotage, och det är inte ovanligt att den föräldern som medvetet har försvårat umgänget förlorar vårdnaden.


Gäller ett muntlig umgängesavtal?

Nej, enligt lagen (Föräldrabalken) måste ett umgängesavtal vara skriftligt samt godkänt av socialnämnden för att gälla. Det räcker därför inte med att ni kommer muntligen överens om umgänget – det är inte juridiskt bindande.


Måste ett umgängesavtal registreras för att bli giltigt?

Ja, ett umgängesavtal ska registreras och godkännas av socialnämnden för att bli gällande. Ni ska vända er till den socialnämnd där barnet är folkbokfört och be dom godkänna ert skriftliga umgängesavtal. Oftast heter avdelningen ni ska vända er till inom socialnämnden för familjerätten. 

Ni kan även vända er till tingsrätten för att ansöka om att de ska fastställa umgängesavtalet. En ansökan hos tingsrätten kostar 900 kronor. Ena föräldern kan själv ansöka om att tingsrätten ska fastställa umgängesavtalet – det behövs ingen blankett utan det är umgängesavtalet som används som underlag vid ansökan.


Måste jag signera ett umgängesavtal?

Nej, att skriva på ett umgängesavtal är frivilligt. Du är aldrig tvingad att skriva på ett umgängesavtal – om du skulle neka att skriva under händer ingenting, rent juridiskt.

Den andra föräldern kan dock välja att vända sig till socialtjänsten eller domstol för att få rätt till sitt umgänge. Socialtjänsten har nämligen en skyldighet att hjälpa er att komma överens om umgängesavtalet. Socialtjänsten får även vända sig till domstol för att driva frågan om umgängesrätten för en förälder. Föräldern själv kan också vända sig direkt till domstolen för att få frågan avgjord. Det domstolen i realiteten gör är att “tvinga” på er ett umgängesavtal. Därför är det alltid bäst att försöka komma överens ändå.

Har ni svårt att komma överens så är Socialtjänsten i er kommun skyldiga att hjälpa till med samtal och familjerådgivning. Själva syftet med ett umgängesavtal är att skriftligen bekräfta det båda föräldrarna har kommit fram till angående umgänget med det gemensamma barnet eller barnen. Det är alltid bra att ha en skriftlig överenskommelse, så att det inte blir några missförstånd eller konflikter längre fram.


Hur får vi hjälp med ett umgängesavtal?

Har ni svårt att komma överens är Socialtjänsten i er kommun skyldiga att hjälpa till med samtal och familjerådgivning. Själva syftet med ett umgängesavtal är att skriftligen bekräfta det båda föräldrarna har enats kring angående umgänget. Det blir med andra ord svårt att skriva ett umgängesavtal om föräldrarna inte kan komma överens.

När ni väl är överens rekommenderar vi att ni skriver ett umgängesavtal med era nya bestämmelser. Har ni en skriftlig överenskommelse minimeras risken för missförstånd och konflikter längre fram.

Tips! Ni kan alltid boka ett telefonmöte med någon av våra jurister om ni vill ha rådgivning och hjälp att fylla i avtalet.


Finns det en mall för umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är individuellt juridiskt dokument och vår rekommendation är därför att inte att använda sig av en standardmall. Oftast lever inte mallar upp till de juridiska kraven som ställs. Istället har vi ett enkelt formulär där ni får besvara olika frågor. Våra jurister använder sig sedan av era svar för att skräddarsy ett umgängesavtal som passar er. Samtidigt korrekturläser vi erat umgängesavtal så att det blir juridiskt korrekt. Vi skickar sedan umgängesavtalet som PDF till er mail inom 24 timmar från att ni har gjort er beställning.


Hur länge gäller ett umgängesavtal?

Om umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden gäller avtalet tills dess att barnet har fyllt 18 år. Såvida inte föräldrarna skriver ett nytt umgängesavtal – då kommer det nya avtalet att ersätta det gamla. Skulle en domstol fatta ett beslut angående föräldrarnas umgänge med barnet, kommer domstolsbeslutet att ersätta umgängesavtalet.


Skriv umgängesavtal
online


499 kr

Skriv umgängesavtal
via telefon


499 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview