När gäller en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

I vilka situationer gäller en framtidsfullmakt och när träder en framtidsfullmakt i kraft? Här reder vi ut framtidsfullmaktens giltighet, tidsfrist och vem som bestämmer när fullmakten ska träda i kraft.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vem som beslutar att fullmakten trätt i kraft. Antingen utses fullmaktshavaren eller så är det en domstol som får ta beslutet. Fullmaktsgivaren får däremot inte att bestämma när fullmakten ska träda i kraft, det beslutet tas nämligen av fullmaktshavaren eller domstol.

När fullmaktshavaren bestämmer

Om det är upp till fullmaktshavaren att bestämma när fullmakten ska träda i kraft måste fullmaktshavaren vidta några åtgärder. Först och främst måste fullmaktsgivaren informeras. Är fullmaktsgivaren gift eller sambo ska även partnern informeras. Sedan måste fullmaktsgivarens närmaste släktingar så som barn, föräldrar och syskon informeras.

Har en granskare utsetts ska även denne underrättas. Tycker en partner, släkting eller granskare att framtidsfullmakten inte ska träda i kraft kan de vända sig till domstol för att få beslutet prövat. Om fullmaktshavaren är osäker på om framtidsfullmakten bör träda i kraft, har han eller hon även alltid rätt att be domstolen att ta beslutet.

När domstolen bestämmer

När det är upp till domstol att bestämma att fullmakten har trätt i kraft så måste fullmaktshavaren göra ansökan. Tillsammans med ansökan ska framtidsfullmakten i original eller en bestyrkt kopia bifogas. Även kontaktuppgifterna till fullmaktsgivarens make eller sambo samt närmaste släktingar ska bifogas. De har nämligen rätt att yttra sig gällande framtidsfullmakten och dess ikraftträdande.

Domstolen ska sedan, om det inte är uppenbart obehövligt, hämta in ett läkarutlåtande eller liknande utredning gällande fullmaktsgivarens hälsotillstånd för att kunna avgöra om fullmakten ska träda i kraft eller inte.

När gäller inte en framtidsfullmakt?

Fullmaktshavaren har befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i de flesta situationer. Det finns dock undantag där framtidsfullmakten inte gäller. Detta får en fullmaktshavare inte göra:

En fullmaktshavare får inte

 • Ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta ett testamente.
 • Vidta åtgärder i frågor av utpräglat personlig karaktär.
 • Vidta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Vidta åtgärder rörande sjuktransporter.
 • Vidta åtgärder rörande omhändertagande av avlidna.
 • Vidta åtgärder rörande tandvård.
 • Vidta tvångsåtgärder, exempelvis genom att besluta om vem fullmaktshavaren får träffa.

När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

Enligt huvudregeln ska framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivaren död. Syftet med detta är att fullmaktshavaren ska kunna avsluta fullmaktsgivarens pågående affärer. Det finns dock vissa situationer där framtidsfullmakten slutar gälla.

Framtidsfullmakten slutar gälla

 • Om fullmaktsgivaren återkallar framtidsfullmakten.
 • Om fullmaktsgivaren återfår sin beslutsförmåga.
 • Om fullmaktsgivaren blir satt under en god man eller förvaltare.
 • Om en utsedd granskare anser att fullmaktshavaren missköter uppdraget.

Kan man återkalla en framtidsfullmakt?

Ja, man kan nämligen inte bestämma att en framtidsfullmakt aldrig får återkallas. Fullmaktsgivaren har alltid rätt att återkalla framtidsfullmakten. Detta regleras i avtalslagen, som gäller för de flesta avtal.

Om en framtidsfullmakt återkallas ska originalhandlingen förstöras. Det innebär att fullmaktshavaren ger tillbaka avtalet till fullmaktsgivaren, som i sin tur förstör dokumentet.

Tillbaka till Framtidsfullmakt