Hur fungerar ett umgängesavtal

Umgängesavtal

Att skriva ett umgängesavtal har sina fördelar när man ska bestämma hur det nya familjelivet efter en separation ska se ut. Men det är inte alltid ett umgängesavtal fungerar problemfritt. Här går vi igenom hur ett umgängesavtal fungerar i praktiken.

Vad betyder umgängesrätt?

Umgängesrätt är ett begrepp inom familjerätten och handlar om relationen mellan ett barn och föräldrarna. Ett barn har nämligen alltid rätt att umgås med båda sina föräldrar, även om ena föräldern har ensam vårdnad över barnet. Med ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgängesrätten ska regleras.

Utgångspunkten för umgängesrätten är barnets bästa och grundregeln är att det bästa för ett barn är att få träffa båda föräldrarna.

Umgängesrätten kan dock dras in om umgänget skulle vara till skada för barnet. Exempel när umgängesrätten har dragits in är när barnet har utsatts för övergrepp, eller riskeras att föras utomlands.

Vad händer om någon bryter mot ett umgängesavtal?

Om ett umgängesavtal är godkänt av socialnämnden är det juridiskt bindande – att bryta mot avtalet kan därför innebära konsekvenser.
Föräldern som inte följer avtalet kan i vissa fall få betala ett vitesbelopp. Om det uppstår en juridisk tvist i framtiden kan ett tidigare avtalsbrott även ha en negativ inverkan på bedömningen av den skyldige föräldern.

När någon bryter mot umgängesavtalet

  • Börja med att kommunicera med den andra föräldern. Via meddelanden fungerar bra om det är svårt att nå fram på andra sätt.
  • Om umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Verkställighet betyder att du begär att avtalet om umgänge ska genomföras.
  • Är brottet på umgängesavtalet såpass allvarliga att de går ut över barn/barnen, kan du ansöka om ensam vårdnad. Även det gör du hos tingsrätten.

Vad innebär umgängessabotage?

Att medvetet försvåra umgänget för den andra föräldern eller att bryta mot umgängesavtalet kallas för umgängessabotage. Det kan exempelvis vara att medvetet komma försent när man ska lämna barnet. Att resa iväg med barnet under den andra förälderns umgängestid (utan att ha bett om lov) räknas också som umgängessabotage.

När vårdnadstvister avgörs i domstol brukar man se väldigt allvarligt på umgängessabotage, och det är inte ovanligt att den föräldern som medvetet har försvårat umgänget förlorar vårdnaden.

Är ett umgängesavtal nödvändigt om en av oss har ensam vårdnad?

Det är inte vårdnaden som avgör om ett umgängesavtal är nödvändigt. Föräldern utan vårdnad har nämligen rätt till umgänge med sitt barn. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte själv bestämma att barnet inte ska få träffa den andra föräldern. Det är bara om barnet riskerar att fara illa som umgängesrätten mellan barnet och föräldern kan stoppas.

Oftast skriver man ett umgängesavtal om det har varit oklarheter i hur umgänget ska se ut mellan föräldrar och barn. Ett umgängesavtal är en gemensam överenskommelse mellan föräldrarna till barnet, med syftet att förtydliga umgängesrutinerna för att minimera konflikter och missförstånd. Den förälder som har ensam vårdnad har dock inte rätt att ensamt bestämma hur umgänget ska se ut.

Måste jag skriva på ett umgängesavtal?

Att skriva på ett umgängesavtal är frivilligt. Du är aldrig tvingad att skriva på ett umgängesavtal – om du skulle neka att skriva på händer ingenting, rent juridiskt. Den andra föräldern kan dock välja att vända sig till socialtjänsten eller domstol för att få rätt till sitt umgänge. Socialtjänsten har nämligen en skyldighet att hjälpa er att komma överens om umgängesavtalet. Socialtjänsten kan även vända sig till domstol för att driva frågan om en förälders umgängesrätt.

Det domstolen i realiteten gör är att “tvinga” på er ett umgängesavtal – det är därför lika bra att försöka komma överens om umgänget ändå, utan domstol. Har ni svårt att komma överens är Socialtjänsten i er kommun skyldiga att hjälpa till med samtal och familjerådgivning.

Själva syftet med ett umgängesavtal är att skriftligen bekräfta det båda föräldrarna har kommit fram till, angående umgänget med det gemensamma barnet eller barnen. I många situationer blir relationerna och umgänget mycket mindre konfliktfyllda när man har en skriftlig överenskommelse.

Tillbaka till Umgängesavtal