Innehåll i sekretessavtal

Sekretessavtal

Här kommer några exempel på vad ett sekretessavtal kan innehålla. När du ska skriva ett sekretessavtal är det viktigt att komma ihåg att det alltid är bäst att konsultera en juridisk expert. Då anpassas avtalet bäst efter dina specifika behov och den jurisdiktion där du befinner dig.

Innehåll i ett sekretessavtal

 • Parterna
  Ange de parter som är bundna av sekretessavtalet. Det kan vara individer, företag eller andra juridiska enheter som är involverade i informationens utbyte.
 • Definition av konfidentiell information
  Tydligt definiera vilken typ av information som ska betraktas som konfidentiell. Det kan inkludera affärsstrategier, tekniska ritningar, patentansökningar, finansiella uppgifter eller andra känsliga data.
 • Undantag
  I vissa fall kan det vara nödvändigt att ange vilken information som inte omfattas av sekretessavtalet. Till exempel kan redan känd information eller information som är allmänt tillgänglig undantas från sekretesskraven.
 • Varaktighet
  Ange hur länge sekretessavtalet ska gälla. Det kan vara under en bestämd tidsperiod eller så länge informationen förblir konfidentiell.
 • Skyldigheter och ansvar
  Klargör de skyldigheter och ansvar som åläggs de parter som undertecknar avtalet. Det kan innefatta förbud mot att avslöja eller använda den konfidentiella informationen för andra ändamål än de som anges i avtalet.
 • Undertecknande och datum
  Se till att alla parter undertecknar sekretessavtalet och att det finns ett datum då avtalet träder i kraft.

För att ytterligare stärka sekretessen kan avtalet inkludera klausuler om skadestånd eller andra rättsliga påföljder för överträdelser av avtalet. Detta kan ge incitament för parterna att följa avtalet och bidra till att skydda den konfidentiella informationen.

Tillbaka till Sekretessavtal